Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
30Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 септември – 2 октомври 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 септември – 2 октомври 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:


 

Правителството одобри Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги. Считано от датата на влизане в сила на Закона за социалните услуги всички частни доставчици на социални услуги следва да се лицензират от Агенцията за качеството на социалните услуги. За разглеждане на документите за издаване на лиценз и за подновяване на издаден лиценз за предоставяне на социални услуги се дължат такси, които се внасят в Агенцията за качеството на социалните услуги.

Размерите на таксите в Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги са определени при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. За определяне на размера на таксите социалните услуги са групирани според необходимото индикативно време за обработване на подадените заявления за издаване или подновяване на издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги. Размерът на таксата ще бъде различен за различните социални услуги - между 52 и 92 лв.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

нищо

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ


В социалната сфера:


> Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

 

Предлаганата нормативна промяна на Закона за хората с увреждания ще доведе до:

  • Прецизиране на действащите разпоредби с оглед намаляване на административната тежест и оптимизиране на процедурите за предоставяне на необходимата финансова подкрепа за хората с увреждания, без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите.
  • Създаване на адекватна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване  предоставянето, съобразно стандарти за качество, и финансирането на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област.
  • Осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания.
  • Прецизиране на съществуващи разпоредби, с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

Можете да вземете участие в обществените консултации по Законопроекта до 28.10.2020 г.

 

> Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

 

С Наредбата ще се уредят:

  • Стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, са определени съобразно различните групи длъжности.
  • Минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, са определени за всяка от групите длъжности в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата, установена за страната. Минималните размери са определени за всяка от социалните услуги съгласно ЗСУ, включително и за общодостъпните, както и за интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа по чл. 143 от ЗСУ.
  • Регламентира се, че минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, при намалено работно време съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, са като тези, които са предвидени за служителите, които работят при нормална продължителност на работното време.
  • Регламентирани са и стандарти за определяне на размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социалната услуга, в случаите на ръководство на две или повече самостоятелно предоставяни социални услуги и в случаите на комплексно предоставяне на услугите.
  • Регламентирано е също така, че размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални услуги, не могат да надвишават с повече от 30 на сто размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Можете да вземете участие в обществените консултации по проекта на наредбата до 31.10.2020 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

> Международният отзвук на протестите у нас

 

БЦНП подготвиха обзорен материал относно протестите през последните месеци, който беше публикуван в международната независима платформа за политически, законови, социални и икономически теми - http://civicspacewatch.eu/! В материала очертаваме накратко развоя на събитията от “десанта” на черноморския бряг до днес с фокус върху полицейските сблъсъци в София на 2 септември.

 

С пълния текст на публикацията можете да се запознаете тук (на английски)

 

> Из Съдийски вестник: Съдебна практика по упражняване на правото на протест, свобода на мисълта и на изразяването

 

Чeтвъpтa чacт oт пopeдицaтa нa "Cъдийcĸи вecтниĸ” зa aĸтyaлнaтa пpaĸтиĸa пo yпpaжнявaнeтo нa гpaждaнcĸoтo пpaвo нa пpoтecт, cвoбoдaтa нa миcълтa и нa изpaзявaнeтo.


Отличихме авторите на най-съБуждащите творби в конкурса "Граждански будилник" 2020

 

На 28 септември отличихме най-добрите творби и техните автори в рамките на третото издание на конкурса за социално ангажирано изкуство „Граждански будилник" 2020. В него взеха участие 114 автори от страната с над 220 творби в трите конкурсни категории – „Илюстрация“, „Фотография“ и „Текст“.

 

КАЛЕНДАР


АКЦЕНТИ


> Международния отзвук на протестите у нас

 

БЦНП подготвиха обзорен материал относно протестите през последните месеци, който беше публикуван в международната независима платформа за политически, законови, социални и икономически теми - http://civicspacewatch.eu/! В материала очертаваме накратко развоя на събитията от “десанта” на черноморския бряг до днес с фокус върху полицейските сблъсъци в София на 2 септември.


 

 

 

 

Сходни публикации

13.10.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 октомври 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 октомври 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните п ...