Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 октомври 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 октомври 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Нищо

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Отменените функции се отнасят до разработването на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години, както и за поддържането в националната информационна система на данни за специализирани институции за деца и за доставчици на социални услуги за деца. Сред отменените правомощия са и извършването на наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца, относно спазването на правата на детето и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения; организирането на проверки за спазване на стандартите за социални услуги за деца и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения.

 

Съгласно приетите промени в Закона за закрила на детето функциите, свързани с контрола и мониторинга на качеството на социалните услуги и лицензирането на доставчиците на социални услуги ще се осъществяват от Агенцията за качеството на социалните услуги.

 

С промените в Устройствения правилник на ДАЗД се прецизират и функционалните компетентности на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, съобразно отменените функции на председателя на агенцията.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Нищо

 

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


 „Около 60% от съществуващите специализирани институции за хора с увреждания ще бъдат закрити до края на 2027 г., а всички домове за стари хора ще бъдат реформирани до 2025 г., за да отговорят на високите стандарти за качество на услугите, които предлагат. Мерките са предвидени в новия План за действие за прилагане на Националната стратегия за дългосрочни грижи в периода 2022-2027 г.,  който се разработва в момента“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на дискусия за предоставянето на дългосрочни грижи, организирана от Български червен кръст. Планът ще се изпълнява със средства от държавния бюджет и по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

 

Парадоксалното е, че държавата получава най-големия дял от чуждестранно финансиране. Стигна се до абсурдна ситуация: когато правителството получава финансиране от всепризнати и авторитетни международни организации от САЩ, Норвегия, Холандия – няма проблем. Само един пример е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), която изпълнява проект за 1 млн. лв., финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Когато обаче гражданският сектор печели проекти в конкуренция, при пълна прозрачност и стриктен контрол – тогава управляващите виждат голям проблем.

 

КАЛЕНДАР


АКЦЕНТИ

30 години след началото на прехода тъжната равносметка е, че политическият елит громи, и то често много успешно, една от най-ценните придобивки на демокрацията – свободата на гражданите да се сдружават и да защитават организирано интересите си.