Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 октомври 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 октомври 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера миграция:

 

> ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

 

Променя се концепцията за „сигурна трета държава“, като се предвижда произходът на чужденец от такава държава да е основание за отхвърляне на молбата за предоставяне на международна закрила. В тази връзка се осигуряват необходимите процедурни гаранции за изследване на връзката между чужденеца и третата сигурна държава чрез индивидуална проверка на сигурността в държавата на съответния кандидат и задължението за надлежно информиране на кандидата относно процедурата за предоставяне на международна закрила.

 

Въвежда се възможност за възобновяване на производството по разглеждане на молбата за международна закрила в деветмесечен срок от прекратяването му и се осигурява представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци при осигуряване на принципа за най-добрия интерес на детето. Непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който се намира на територията на Република България, вече ще се представлява в производството по този закон от адвокат, вписан в регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ.

 

Чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на територията на Република България за срока на валидност на издадените му български лични документи.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера младежки политики:


> Министерският съвет одобри Годишен доклад за младежта за 2019 г.

 

Правителството одобри Годишен доклад за младежта за 2019 г. Докладът представя обобщена информация за политиките, мерките и дейностите, насочени към младите хора в страната, които са реализирани от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта през 2019 г. По инициатива на Министерството на младежта и спорта за целите на доклада е реализирано и национално представително проучване сред младите в България.

 

В сфера НПО:


Предложение за удължаване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел

Да се удължи до 31 декември 2022 г. срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията - това предвижда проект на изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Целта е предотвратяване и ликвидиране на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, която е резултат от извънредното положение, а впоследствие и от извънредната епидемична обстановка, пише в мотивите на законопроекта.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера равнопоставеност между половете:


> Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Документът определя визията и целта на политика, за чието изпълнение очертава ключови действия в пет приоритетни области.

 

Визия: В 2030 г. България е държава, в която жените и мъжете упражняват своите права, свободно се развиват и реализират във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот, без дискриминация и стереотипи по пол. Пълноценното разгръщане на потенциала на жените и мъжете, ръстът на доходите, постигането на по-добро равновесие между личния и професионалния живот, по-балансираното представителство на жените и мъжете във всички сфери и на всички нива и по-голямата удовлетвореност от живота, допринасят за икономическото развитие на съвременното демократично общество в България.

Приоритетни области:

1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост

2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите

3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения

4. Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите

5. Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма

Предложения по Проекта можете да правите тук до 16.11.2020 г.

В социалната сфера:


> Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.


Визията на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. се дефинира като: „осигурени условия и възможности за социално приобщаване на хората с увреждания в Република България във всички сфери на обществения живот чрез целенасочен, последователен и интегриран подход с цел подобряване на качеството на живот и преодоляване на риска от изолация. България към 2030 г. изпълнява националните ангажименти, произтичащи от изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като гаранция за пълноценното и равноправно упражняване на правата на човека и основните свободи от страна на хората с увреждания и недопускане на дискриминация по признак „увреждане”

Предложения по Проекта можете да правите тук до 11.11.2020 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

> Реакция на ООН по повод Законопроекта за изменение на Закона за юридическите лица за нестопанска цел

 

Специалният докладчик по правата на мирни събрания и сдружаване, Специалният докладчик по ситуацията на защитниците на правата на човека и Независимият експерт по защита от насилие и дискриминация основани на сексуална ориентация и полова идентичност изпратиха общо писмо към българското правителство по повод  внесения от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

КАЛЕНДАР


АКЦЕНТИ


Предложение за удължаване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел

Да се удължи до 31 декември 2022 г. срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията - това предвижда проект на изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  

 

 

Сходни публикации

25.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

20.11.2020
Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020 Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020

Правителството прие План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и ...

17.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...