Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 ноември 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В гражданско участие:

 

Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

 

С промените се предвижда включване на „юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони“ в работната група за разработване на стратегическия план, който се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Също така е предвидено в процеса на изготвяне на Споразумението за партньорство да се проведе най-малко едно обществено обсъждане, което може да е в електронна среда в реално време. Обществено обсъждане следва да се проведе и за всяка конкретна програма, като то също може да е в дистанционна форма.

 

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера върховенство на закона и свобода на изразяване:

 

Правителството прие план с мерки за укрепване на върховенството на закона в България

Мерки се предвиждат в 4 направления:

1. Правосъдна система

2. Правна рамка за борба с корупцията

3. Медиен плурализъм

4. Други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване

Като безсрочна мярка изпълнявана от Министерски съвет изрично е предвидено: Продължаване от Правителството на политиката си за извършване на обществени консултации и оценка на въздействието на нормативните актове. Всички мерки вижте тук.


В социалната сфера:

 

Приет е Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги


Правителството прие Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги (ЗСУ). С правилника се регламентира редът за насочване за ползване на социални услуги, както и за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа. Определено е минималното съдържание на договора за ползване на социални услуги, условията за неговото прекратяване и продължаване. Урежда се редът за сътрудничество и координация между доставчиците на социални услуги, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици, както и координацията при подкрепа от различни системи. Определят се условията и редът за ползване на заместваща грижа.

С правилника за прилагане на Закона за социалните услуги се определят елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги, както и начинът за формиране на размера на таксите за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Уреждат се случаите, в които лицата не заплащат такса за ползване на социална услуга в пълен размер, както и социалните услуги, за които не се заплаща пълен размер на таксата. Регламентира се и редът за създаване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и стъпките за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане за създаване на социални услуги. С правилника се определя и редът за провеждането на конкурсите за възлагане на социални услуги, договорите за възлагане, оценката на тяхното изпълнение и други.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане


С предвидените промени се прецизират функциите на изпълнителния директор на агенцията и се осъществяват изменения в зоните на функционална отговорност на специализираната администрация в съответствие със Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ.

 

С цел осигуряване на сигурността на използваните от агенцията мрежи и информационни системи се създава длъжност „служител по мрежова и информационна сигурност“ на пряко подчинение на изпълнителния директор на АСП и се определят неговите функции. С оглед промените в зоните на функционална отговорност на Инспектората, произтичащи от въведената нова правна рамка в областта на социалните услуги, неговата численост се увеличава с три щатни бройки. Осигуряването на четирите щатни бройки ще се осъществи чрез вътрешна реорганизация в рамките на Агенцията за социално подпомагане и няма да доведе до промяна в съществуващата щатна численост на агенцията.

 

В сфера детско правосъдие:


Делата за престъпления, извършени от непълнолетни, ще се разглеждат с предимство и при закрити врати от съдии, притежаващи специална подготовка в областта на правата на детето. Специална подготовка ще се изисква и от прокурорите и разследващите органи в рамките на досъдебното производство по такива дела. Това предвиждат част от измененията и допълненията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от правителството днес.

С проектозакона се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/800

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Няма

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

ВАС обяви за нищожна т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му поради нарушение на процедурата за обществени консултации.

 

След серията oт разкрития в поредица репортажи на БТВ, 47 граждански организации изразиха своята позиция за казуса с HelKarma. Български център за нестопанско право остро осъжда подобни непорочни практики, както и злоупотребата с доверието на хората. Надяваме се пробелмът да бъде разрешен своевременно и отговорните институции да изълнят задълженията си.

Всяка година юридическите лица с нестопанска цел подготвят и представят отчети пред редица институции. Отговорността на организациите в обществена полза за отчетност е още по-засилена.

Предвид актуалните примери на злоупотреба с доверието на граждани, дарители и партньори от страна на местна дарителска платформа, припомняме, че правилата за прозрачност и отчетност за ЮЛНЦ са от ключова важност. Сами по себе си обаче съществуващите регулации не са гарант за спазването им. Един от начините, за да постигнем повече прозрачност е повече комуникация – видимост на организациите и това, което правят. Комуникация от самите организации и от медиите, които имат властта да възпитават.

В момента в Народното събрание се разглежда Законопроектът за изменение в ЗЮЛНЦ, с който се предлага удължаване срока за пререгистрация - с мотив затрудненият достъп до Агенция по вписванията заради усложнената обстановка от COVID-19. Именно в този Законопроект е удачно да се включат и промени, които да отговарят на съвременния начин на общуване и да създадат равно третиране на ЮЛНЦ с други частни и публични субекти, за които съществува възможността да провеждат дистанционно заседанията си, както и да взимат неприсъствени решения. Такова предложение отправихме със становището си до Правна комисия.

 

ТУК до 17.11.2020 г. можете да изразите мнението си – като подкрепите или не това искане. БЦНП ще изпратим общо становище с резултатите от анкетата до народните представители.

 

КАЛЕНДАР

АКЦЕНТИ

(Ще) Можем ли да провеждаме Общо събрание дистанционно?

 

В момента в Народното събрание се разглежда Законопроектът за изменение в ЗЮЛНЦ, с който се предлага удължаване срока за пререгистрация - с мотив затрудненият достъп до Агенция по вписванията заради усложнената обстановка от COVID-19. Именно в този Законопроект е удачно да се включат и промени, които да отговарят на съвременния начин на общуване и да създадат равно третиране на ЮЛНЦ с други частни и публични субекти, за които съществува възможността да провеждат дистанционно заседанията си, както и да взимат неприсъствени решения. Такова предложение отправихме със становището си до Правна комисия.

 

ТУК до 17.11.2020 г. можете да изразите мнението си – като подкрепите или не това искане. БЦНП ще изпратим общо становище с резултатите от анкетата до народните представители. 

 

 

 

Сходни публикации

25.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

20.11.2020
Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020 Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020

Правителството прие План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и ...

17.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...