Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (9 – 13 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 6 ноември 2020 Г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.

 

С предвидените промени се прецизират функциите на изпълнителния директор на агенцията и се осъществяват изменения в зоните на функционална отговорност на специализираната администрация в съответствие със Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ.

 

С цел осигуряване на сигурността на използваните от агенцията мрежи и информационни системи се създава длъжност „служител по мрежова и информационна сигурност“ на пряко подчинение на изпълнителния директор на АСП и се определят неговите функции. С оглед промените в зоните на функционална отговорност на Инспектората, произтичащи от въведената нова правна рамка в областта на социалните услуги, неговата численост се увеличава с три щатни бройки. Осигуряването на четирите щатни бройки ще се осъществи чрез вътрешна реорганизация в рамките на Агенцията за социално подпомагане и няма да доведе до промяна в съществуващата щатна численост на агенцията.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера върховенство на закона:

 

Приета е Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 година


Гражданите на Република България през програмния период 2014-2020 г. показаха своя стремеж за прозрачно и ефикасно разходване на всички отпуснати средства от бюджета на Европейския съюз и бюджета на Република България, чрез засилване на борбата е измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност. В тази насока основната цел на Националната стратегия е през новия програмен период 2021 - 2027 г. да бъдат надградени и продължени усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Проектът предвижда:

1. Прецизират се разпоредбите относно контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

2. Регламентира се редът за ползване на заместваща грижа по чл. 92 от ЗСУ от семейства на роднини или близки и приемни семейства, както и заявяването на желание за ползване на заместваща грижа, която се осигурява от приемни семейства.

3. Прецизират се разпоредбите относно финансовите помощи и се актуализират техните размери.

4. Намалява се административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване на финансова помощ.

Можете да давате мнения и предложения по Проекта до 13.12.2020 г. тук.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания


Предложени са промени на чл. 38 във връзка с правила за определяне на случаите, в които се предвижда освобождаване на работодателите от задължението да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота. Предлага се и промяна в чл. 26, с която се дава възможност директорът на ДСП да се самосезира за изготвяне на нова оценка на потребностите.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО И ОТКРИЕМ НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

Онлайн дискусия „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социалните предприятия“, 27 ноември 2020 г. от 10 до 13 часа. Регистрирай се за участие, за да бъдеш част от плановете за развитие на социалното предприемачество в България.

 

Срещи като на живо: безплатни виртуални консултации с екипа на БЦНП

 

Заповядайте всяка трета сряда от месеца на виртуални срещи с кафе и безплатни консултации с екипа на Български център за нестопанско право!
Как да се запиша:
 Предварително (поне 1 ден по-рано), с онлайн формуляр.

 

Официална позиция на граждански организации за казуса с HelpKarma

 

След серията oт разкрития в поредица репортажи на БТВ, 51 граждански организации изразиха своята позиция за казуса с HelKarma. Български център за нестопанско право остро осъжда подобни непорочни практики, както и злоупотребата с доверието на хората. Надяваме се пробелмът да бъде разрешен своевременно и отговорните институции да изълнят задълженията си. Вижте още по темата тук.

 

КАЛЕНДАР


АКЦЕНТИ

ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО И ОТКРИЕМ НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

Онлайн дискусия „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социалните предприятия“, 27 ноември 2020 г. от 10 до 13 часа. Регистрирай се за участие, за да бъдеш част от плановете за развитие на социалното предприемачество в България.

  

 

 

Сходни публикации

25.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

20.11.2020
Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020 Как правителството отговори на доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30.09.2020

Правителството прие План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и ...

10.11.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 ноември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 ноември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...