Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 – 11 декември 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 – 11 декември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера НПО:

 

Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел предвидени в Бюджета са в размер на 117 197 700 лв. (в първоначалния проект на Бюджета бяха предвидени 116 313 300 лв. Подробности за проекта на Бюджета вижте тук). Други разлики спрямо първоначалния проект на Бюджета са:

- Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел по бюджета на Министерски съвет - 38 770 000 лв. (в първоначалния проект бяха предвидени 38 640 000) – цялата сума е предвидена по програма Вероизповедания (т.е. сумата е предвидена за субсидия на най-големите регистрирани религиозни общности)

- Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел по бюджета на Министерство на труда и социалната политика - 5 369 400 (в първоначалния проект бяха предвидени 4 704 000) – няма добавени бенефициери спрямо проекта.

- Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел по бюджета на Министерство на образованието и науката – 135 000 лв. (в първоначалния проект бяха предвидени 100 000) – 35 000 са предвидени за Българско сдружение на родовете от Македония.

При анализ на първоначалния проект за Бюджета се установи сума от 53 700 лв. от предвидените субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел за които липсваше информация по бюджета, на кое министерство са разпределени. В окончателно приет Бюджет сумата, за която не се намира информация е 54 000 лв. Не ясно на какво се дължи разминаването.

 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

С промяна на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чрез ЗИД на Закона за ДДС) се удължава срокът за обявяване на годишните доклади за дейността и финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят (вместо до 30 юни както беше уредбата преди тази промяна.)

 

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража


Чрез този Закон се изменя и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С промените се въвежда възможността съдът да присъжда разноски на страните по реда на Гражданския процесуален кодекс по дела за обжалване на откази на Агенцията по вписванията относно производства в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

В социалната сфера:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 7 декември 2020 г. за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

 

С Наредба се уреждат стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Със Закона за социалните услуги, който влезе в сила на 01.07.2020 г. Така за първи път се предвижда заплащането на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, да се извършва по определени стандарти. С приемането на Наредбата се цели да се създадат по-добри условия за заплащане на труда на служителите, ангажирани в предоставянето на социалните услуги, което е предпоставка за постигане на една от основните цели на закона – гарантиране на качество и ефективност на социалните услуги.

 
РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера НПО:

Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със Законопроекта се предлага удължаване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел до 31.12.2022 г.

Законопроектът е приет на второ четене в Парламента на 10.12.2020 г.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Въз основа на опита и ангажираността ни с темата за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от гледна точка на прилагането им спрямо гражданските организации Български център за нестопанско право подготвихме становище с искане ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП.
На 3 декември се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. Чудесен повод да си припомним, че вече почти девет години, откакто България ратифицира Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания, с която се задължава да осигури равнопоставеността им пред закона, това не се е случило. В две свои решения и Европейският съд по правата на човека в Страсбург отбеляза, че България не е привела вътрешното си законодателство в съответствие с изискванията в конвенцията (делото Станев срещу България и делото Станков срещу България). 
Запишете за безплатна правна консултация, която ще се проведе онлайн на 16.12.2020 от 15:00 часа.


КАЛЕНДАР

няма

АКЦЕНТИ


Срещи като на живо: безплатни виртуални консултации с екипа на БЦНП


Запишете за безплатна правна консултация, която ще се проведе онлайн на 16.12.2020 от 15:00 часа. 

 

 

 

Сходни публикации

18.01.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11– 15 януари 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11– 15 януари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

11.01.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...