Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 – 18 декември 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 – 18 декември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера НПО:

 

ЗАКОН за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел е удължен до 31.12.2022 г.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
нищо

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

По отношение на социалното предприемачество и корпоративна социална отговорност в Програмата е предвидено: (1) чрез наемане и подготовка от социални предприятия на лица от уязвимите групи за приобщаване към пазара на труда и социално включване, излизане от състояние на продължителна безработица и прекратяване на зависимостта им от отпускани от държавата помощи. Ще бъде разширена и модернизирана подкрепата в сферата на социалното предприемачество чрез създаването на мрежа от фокусточки с териториално покритие в шестте региона на страната, които ще прилагат индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен субект на социалната и солидарна икономика. (2) Чрез механизми на добро взаимодействие и договаряне с бизнеса и социалните партньори, насърчаване на фирмите за развитие и прилагане на програми за корпоративна социална отговорност, включително и за взаимодействие и сътрудничество със субектите на социалната и солидарна икономика, както и организиране на производствен процес, позволяващ наемането на лица от уязвими групи, задържането им в заетост и удължаване на трудовия им живот.

Оценка на необходим финансов ресурс 152 500 000 лв.

 

На 8 декември 2020 г. се подписа Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности (Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government). Инициативата за Декларацията стартира през юли 2020 г., едновременно с Германското председателство на Съвета на ЕС, и цели да надгради подписаната през 2017 г. по време на Естонското председателство, Талинска декларация за електронно управление.

 

АКЦЕНТИ


ЗАКОН за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел е удължен до 31.12.2022 г. 

 

 

 

Сходни публикации

11.01.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...