Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 декември 2020 - 1 януари 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 декември 2020 - 1 януари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В младежката сфера:
 

РЕШЕНИЕ за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019

Докладът представя обобщена информация за реализирани политики, мерки и дейности, насочени към младите хора в страната, реализирани от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта. Докладът съдържа и детайлен анализ на състоянието на българските младежи в различните аспекти и приоритети, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020) – насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 

Пълният текст на Доклада вижте тук.

 

В социалната сфера:

 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Чрез Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс е изменен Закона за социалните услуги. С промените е удължен срокът за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора до 31 декември 2021 г.

 
РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:


Приет е докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2020 г. за периода от май до октомври тази година


В Доклада има информация за:

- Операция „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

- Операция „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

- Операция „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Пълният текст на Доклада вижте тук.

 

Одобрена е Национална стратегия за хората с увреждания за периода 2021-2030 година

Предвидено е тези цели да се реализират чрез мерки, групирани в седем взаимосвързани и интегрирани приоритети със съответните очаквани резултати от изпълнението. Мерките кореспондират с водещите политики за насърчаване на социалното включване, очертани в други стратегически документи и национални програми.

В проекта на стратегия са определени основните акценти на политиката в областта на правата на хората с увреждания като хоризонтална политика, свързани с изпълнението на политиките на пазара на труда, образованието, здравеопазването, осигуряването на устойчивост и адекватност на социалните плащания, транспорта и информационните технологии, регионалното развитие и др.

В сфера равнопоставеност между половете:


Приета е Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.


Стратегията има рамков характер и задава насоките за действия в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Наближава крайният срок за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант 2020-2021

Шестото издание на VIVACOM Регионален грант /2020-2021/ тече с пълна пара. На 12 януари 2021 г. изтича крайният срок за кандидатстване в Програмата.

Онлайн формуляр за кандидатстване: www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

 

АКЦЕНТИ


Наближава крайният срок за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант 2020-2021

Шестото издание на VIVACOM Регионален грант /2020-2021/ тече с пълна пара. На 12 януари 2021 г. изтича крайният срок за кандидатстване в Програмата.

Онлайн формуляр за кандидатстване: www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply 

 

 

 

Сходни публикации

11.01.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...