Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 януари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 

В социалната сфера:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 31 декември 2020 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.

С промените се премахват помощите в натура. Във връзка със ЗСУ Правилникът вече не урежда лицензирането на социални услуги за деца. С промените се въвежда и използването на интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане, в която да се завеждат всички писмени сигнали получени от дирекция „Закрила на детето“. Нововъведение е и правилото подателят на сигнал да бъде уведомяван по реда на АПК за всички предприети действия. Приети са и образци на за докладите на социалните работници и плановете за действие. Самият план за действие вече следва да се съгласува и със самото дете по начин съответстващ на възрастта му и степента на развитието му.


Междувременно по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето са постъпили 12 нови становища.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

нищо


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

С проектни предложения може да се кандидатства до 19 януари 2021 г.

Онлайн формуляр за кандидатстване: www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева връчи лиценз на нова социална услуга за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово. Тя е първата, която получава такъв от Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) след нейното създаване и влизането в сила на Закона за социалните услуги. В триетажната сграда вече са настанени трима потребители, а капацитетът е общо за 15 души над 65 г. Услугата разполага с машини, които помагат на трудноподвижните хора да се придвижват. Тя беше проверявана два месеца преди да бъде издаден лицензът, а контролът ще продължи и след стартиране на грижите за възрастните.

 

КАЛЕНДАР

До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.2022 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.