Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
08Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 12 февруари 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 12 февруари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

нищо


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Правителството увеличи размера на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи. С промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се дава възможност на детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи да получат по-висок размер на средствата, които по предварителни разчети възлизат на около 3 млн. лв. Образователните институции ще използват финансирането за заплащане на възнагражденията на служителите, които са включени в екипите за обхващане и задържане на децата в системата. Подкрепа ще получи и персоналът, който работи за предотвратяване на отпадането на учениците и улеснява достъпа до образование. Допълнителното финансиране е включено в утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

С друго изменение се разширява обхватът на центровете за подкрепа за личностното развитие, за които се осигурява държавно финансиране, чрез включване на тези, които са открити или преобразувани след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. По този начин всички общински центрове ще получават средства от държавния бюджет за организиране на дейности за развитие на интересите и способностите на учениците, чрез които ще формират творческо мислене, гражданска и познавателна култура.

Приетите промени са в резултат на политиките на МОН за предоставяне на равен достъп до качествено образование, приобщаване и грижа за всяко дете и ученик и развиване на техните дарби и интереси.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).


В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

 

Технологичните постижения ни дават възможност да се възползваме от разнообразни дигитални услуги – наем на кола или жилище, покупка на храна, банкиране и много други. За да ползваме тези услуги, често ни се налага да създадем своя дигитална идентичност (Facebook или Google профил или друга регистрация) и да се идентифицираме посредством парола, електронен подпис, биометрични данни или по друг начин. Много държави, включително и България, обаче сериозно изостават в изграждането на ефективно електронно управление именно защото не са успели да предоставят на гражданите и пребиваващите в страната електронна идентичност и надеждни и лесно достъпни средства за електронна идентификация.

 

С пореден Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се предлагат промени в 8 закона, сред които и Закона за социалните услуги (ЗСУ).

 

Отива си поредна година, в която неповторимата българска природа бе подложена на атаки от различни страни - както от офиси на инвеститори и концесионери, така и от кабинети в държавни институции. През 2020 г. строеж на брега на морето роди абсурда "подпорен хотел", багери се качиха на Рилските езера да прокарват алеи от чакъл. Повредена тръба замърси Варненското езеро с фекалии, а Емил Димитров-Ревизоро не губи време на новия си пост в екоминистерството и тихомълком изключи от защитената зона "Емине-Иракли" 13 дка земя над Свети Влас, придобити чрез заменка от братята Диневи.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

 

 

 

 

Сходни публикации

02.03.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

22.02.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

10.02.2021
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2020 – задължения, документи и срокове Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2020 – задължения, документи и срокове

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва ...