Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.)
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

Със Закона са приети и промени в Закона за социалните услуги :

§ 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението 2021 г.

§ 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 1 юли 31 декември 2021 г.

§ 44. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) От 1 януари на годината, следваща годината на приемане на Националната карта на социалните услуги социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) До 1 януари  на годината, следваща годината на приемане на Националната карта на социалните услуги финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.

Подробности относно промените вижте тук.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на организациите с призната национална представителност за бюджетната 2021 година. В Закона за хората е увреждания е предвидено държавата да осигурява финансова подкрепа за дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност под формата на субсидия. Тя се предоставя за изпълнение на дейности в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното социално приобщаване.

21 организации на и за хората с увреждания имат призната националната представителност. Размерът на субсидиите за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения. Предоставените средства за финансиране не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

С цел да бъдат насърчени дейностите в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е утвърдено увеличението с 15% на субсидиите и другите текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

В рамките на изследването е проучен въпроса Колко често сте се обръщали с някакво искане, молба, жалба при нарушение на вашите интереси през последните пет години към неправителствена организация?

Към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите беше създаден Обществен съвет с представители на граждански организации, чиято задача бе да поставят важните и щекотливи теми в дневния ред на върховния законодателен орган, да бъдат мост между много граждански организации и хората, които представляват, и народните представители. В края на мандата си Общественияt съвет прие доклада на председателя на Съвета, Ива Таралежкова, в който подробно са описани успехите и неуспехите в процеса на застъпничество на гражданските организации чрез този инструмент за диалог в последните 4 години.

Ако през средата на миналия век изкуственият интелект (ИИ) е бил само тема на теоретични научни статии, то днес системи, базирани на ИИ, са широко разпространени във всички аспекти на живота ни – от търсенето на информация в интернет до оптимизиране на селското стопанство, от робота прахосмукачка, който се движи сам из дома ни, до колите, които се управляват без наша намеса по пътищата. Системите, основани ИИ, намират своето място и в публичния сектор, като им се възлагат все по-амбициозни задачи – автоматизиране на разпределението на социални помощи, подпомагане на хора, търсещи работа, оценка на риска при базирано на пола домашно насилие и др. Днес ИИ вече е реалност, на която се възлагат огромни надежди за бъдещето развитие на човечеството.

Една от най-важните политики на Министерството на труда и социалната политика е свързана със заетостта на хората с увреждания затова тази година сме отделили 9 млн. лева за различни проекти и програми в тази посока и около 3 млн. лева за достъпна среда за хората с увреждания. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на откриването на учебна кухня „Надежда“ на Фондация „Светът на Мария“, която има за цел социалната интеграция и личностна реализация на хора с интелектуални затруднения.

 

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

 
КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


Годишно отчитане на юлнц за 2020 – задължения, документи и срокове


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

 

 

 

 

Сходни публикации

22.07.2021
Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати ...

20.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

12.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...