Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 февруари 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера законодателство:

Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Сред включените Програмата актове са:

 • План за действие за социалната икономика.
 • Препоръка за европейска гаранция за децата - https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
 • Законодателство за ефективно справяне със сексуалното насилие над деца онлайн.
 • Нов план за действие на Европейския съюз срещу контрабандата на мигранти.
 • Нова стратегия за доброволно връщане и реинтеграция.
 • Предложение за предотвратяване и борба с конкретни форми на основаното на пола насилие.
 • Инициатива за разширяване на списъка на престъпленията на Европейския съюз, за да обхване всички форми на престъпления от омраза и словото на омразата.
 • По-голяма прозрачност на платената политическа реклама.
 • Инициатива срещу злоупотребата с воденето на съдебни дела срещу журналисти и правозащитници.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Не е публикувана информация за заседание на МС от 24.02.2021 г.


ЗАКОНОПРОЕКТИ

Съгласно Законопроекта се отменя напълно Законът за социалните услуги. Отмяната се предвижда да влезе в сила от 1 юли 2021 г. Съгласно мотивите на Законопроекта срокът за влизане в сила на отмяната е с цел в рамките на него да се разработи Социален кодекс. Законопроектът е внесен в Народно събрание без да е проведено предварително обществено обсъждане.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


Публикуван е брой 16 на Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България"

Дигиталната ера оказва влияние върху демократичните стълбове по различни начини, като предизвиква избирателните системи, политическото представителство и гражданското участие. Редом с това поставя множество въпроси за сигурността и зачитането на основните ни права в света на интернет.


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).


В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

 

КАЛЕНДАР


 • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
 • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
 • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

 

 

 

 

Сходни публикации

23.03.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 март 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 март 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...