Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 март 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 март 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера изкуство:

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер 4 267 250 лв. за финансова подкрепа за програми на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство, упражняващи свободни професии, в условията на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г. и удължена с решения № 378, 418, 482, 525, 609, 673 и 855 от 2020 г. и с Решение № 72 на Министерския съвет от 2021 г.

 

В сфера стопанска дейност:

 

Законът урежда изискванията относно договорите за:

1. предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, сключени между търговци и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, средствата за защита на потребителите при непредоставяне или несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга, реда и условията за използването на тези средства за защита, както и реда и условията за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга;

2. продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции.

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ

В социалната сфера:

В Проекта се предвижда да се включат неправителствени организации в две дейности:

- Подпомагане на дейността на военно-патриотичните съюзи и организации на запасни, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военно-пострадали и неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чрез финансиране на значими национални мероприятия в партньорство с Министерството на отбраната, съгласно разпоредбите и изискванията на Наредба № Н-12/17.07.2014 г. за условията и реда на предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

- Финансиране на проекти на неправителствени организация на и за хората с увреждания за рехабилитация и интеграция за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, вкл. хората с увреждания над 50-годишна възраст и тяхната интеграция в обществото.

До 15.04.2021 можете да се запознаете с проекта и да изпратите становище тук.    

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Не е публикувана информация за заседания на МС след 17.02.2021 г.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Съдия Нели Куцкова от Софийски апелативен съд в интервю с Радио „Фокус”  по повод организираната от БЦНП и Съюза на съдиите в България дискусия на тема „Свободната воля в контекста на правосъдие, в което участват хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми".
 Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).


В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ

 

 

 

 

 

Сходни публикации

13.04.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...