Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 – 26 март 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 – 26 март 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера стопанска дейност:

Действието на известната като „мярка 60/40“ се удължава, за да обхване и периода от 1 април до 31 май 2021 г.

 

В сфера стопанска дейност:

 

Законът урежда изискванията относно договорите за:

1. предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, сключени между търговци и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, средствата за защита на потребителите при непредоставяне или несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга, реда и условията за използването на тези средства за защита, както и реда и условията за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга;

2. продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции.

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ

В социалната сфера:


В Проекта се предвижда да се включат неправителствени организации в две дейности:

  • Подпомагане на дейността на военно-патриотичните съюзи и организации на запасни, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военно-пострадали и неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чрез финансиране на значими национални мероприятия в партньорство с Министерството на отбраната, съгласно разпоредбите и изискванията на Наредба № Н-12/17.07.2014 г. за условията и реда на предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
  • Финансиране на проекти на неправителствени организация на и за хората с увреждания за рехабилитация и интеграция за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, вкл. хората с увреждания над 50-годишна възраст и тяхната интеграция в обществото.

До 15.04.2021 можете да се запознаете с проекта и да изпратите становище тук.          

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера права на човека (заседание проведено на 17.03.2021):

По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора, в рамките на Националната програма за 2021 г. са предвидени три национални кампании и редица инициативи на национално и местно ниво. Кампаниите ще бъдат с фокус превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и кампания с фокус върху новите тенденции при трафика на хора. През изминалата година, заедно с десетте местни комисии в страната, беше поставен старт на кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца. Тази кампания ще продължи да се реализира и през предстоящата 2021 г.

Националната програма за 2021 г. поставя акцент върху повишаването на капацитета на професионалисти, в това число магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др. Освен спецификите при идентификацията, насочването и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, обученията ще включват и важни теми, свързани с предотвратяване на културата на ненаказуемост на трафикантите, особено възможностите за паралелни финансови разследвания и конфискацията на имущество.

Програмата, както и в предходни години, на първостепенно място обръща внимание на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, като приоритетна област при противодействието на това престъпление. От особено значение е надграждане на координацията на всички институции и организации във връзка изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

Не се намира информация за провеждане на обществена консултация относно Националната програма както и за пълния официално приет текст.

В сфера права на човека (заседание проведено на 24.03.2021):


В документа са очертани стратегически цели, разработени в детайли и представени в следните основни стратегически компоненти: по-добро управление и изпълнение на политиките за миграцията и убежището; създаване на устойчиви законни пътища за легална миграция в съответствие с правната рамка на ЕС и с оглед привличане на висококвалифицирани граждани на трети страни към ЕС; справедливи и ефикасни правила за предоставяне на убежище; оказване на подкрепа за ефективни политики за интеграция; ефективна политика в областта на връщането и координиран подход на ЕС към връщанията на граждани на трети държави; установяване на рамка за взаимноизгодни партньорства с ключови трети държави на произход и задълбочаване на установени партньорства и др.

В допълнение към основните компоненти, е предложена необходимата рамка за развитие на политиките, свързани с визите, противодействието на незаконната миграция, трафика на хора, грижата за непридружените малолетни и непълнолетни лица и за управление на миграцията при внезапен миграционен натиск и в извънредна ситуация. Предвид, че документът създава обща политическа рамка, в него е заложено разработването на планове за действие по отношение на редица области на обществения живот, при отчитане на тяхната специфика, интензитет и взаимна обвързаност.

Стратегията е преминала през обществено обсъждане.

В сфера НПО (заседание проведено на 24.03.2021):


  • Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ беше признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е защита на правата и отстояване на интересите на децата и младежите с увреден слух и техните родители и тяхното пълноценно приобщаване в обществото.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използваното на новите технологии и укрепване на управлението. Началото на инициативата е дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление. България се присъединява към инициативата през април 2012 г.

 

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато става дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2020 година – отговорите ще намерите в настоящия материал.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ

 

 

 

 

Сходни публикации

13.04.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.03.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 март 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 март 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...