Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 март – 2 април 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 март – 2 април 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера НПО:

Признава се Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“, със седалище и адрес – гр. София, район „Триадица“, ул. Иван Денкоглу № 12 – 14, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 320, том 6, стр. 19, по ф. д. № 10402/1992 г., БУЛСТАТ 121271098, за национално представителна организация за срок 4 години считано от 9 май 2021 г. 

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ

В социалната сфера:

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.

Можете да изпращате ваши становища относно Националната стратегия до 12.4.2021 г. тук.


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

нищо

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Двадесет и пет години от ратифицирането на Пекинската платформа за действие и година, откакто жените по целия свят участваха в Глобалната стачка на жените - справедливостта между половете все още не е реалност за повечето жени. По целия свят те се борят за постигане на полово равенство, въпреки масовата организираност в световен мащаб (начело с жени) и въпреки многобройните кампании и политически намеси, организирани от жени лидери на гражданското общество, активисти и адвокати.

В началото на март 2021 г. Комитетът по правата на детето на ООН ( орган създаден с Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от България  през 1991 г. ) издаде Генерален коментар №25, с който дава насоки за прилагането на Конвенцията за правата на дете (Конвенцията) във връзка с дигиталната среда. Можете да се запознаете с него тук.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


Правата на детето в дигиталната среда – Генерален коментар на Комитета по правата на детето на ООН

В началото на март 2021 г. Комитетът по правата на детето на ООН ( орган създаден с Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от България  през 1991 г. ) издаде Генерален коментар №25, с който дава насоки за прилагането на Конвенцията за правата на дете (Конвенцията) във връзка с дигиталната среда. Можете да се запознаете с него тук.

 

 

 

 

Сходни публикации

13.04.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...