Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 март – 16 април 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 март – 16 април 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера НПО:

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В социалната сфера:


Правителството одобри изменение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020. Решението предвижда бюджетът на програмата за 2021 г. да бъде увеличен с 39 млн. лв.

За реализацията на целите ще допринесе изграждането на Национална педиатрична болница, разширяването дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, както и създаването на Центрове за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) във всички области на страната. Предвижда се и изграждането на 26 резидентни интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания, които имат нужда от постоянни медицински грижи, както и за деца с високорисково поведение.

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в областта на мрежовата и информационна сигурност, защитата на личните данни, защитата на класифицираната информация и финансовото управление и контрол.

С предвидените промени се създават длъжности „служител по мрежова и информационна сигурност“, „служител по сигурността на информацията“, „длъжностно лице по защита на личните данни“ и „финансов контрольор“. Осигуряването на две щатни бройки ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на АКСУ. Обезпечаването на другите две щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация в Агенцията по заетостта.

С проекта на акт се предлага увеличаване на щатната численост на Фонд „Условия на труд“ и Фонд „Социална закрила“ с по две щатни бройки с цел оптимизиране на осъществяваната от тях дейност и гарантиране на по-ефективното изпълнение на функциите на служителите. Осигуряването на необходимите четири щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация в Агенцията по заетостта.

В сфера права на човека:

Правителството одобри изплащането на 3 000 евро обезщетение след споразумение по жалба за бавно правосъдие. През 2014 г. е образувано досъдебно производство на Районно управление Велико Търново за престъпление по чл. 149 ал. 1 от НК срещу неизвестен извършител. Жалбоподателят Василев бил задържан за 24 часа от полицейски орган с мотив, че има данни за извършено престъпление. Досъдебното производство е прекратено на 04.01.2021 г. като продължителността му е повече от 5 години, а жалбоподателят не е станал причина за забавянето на наказателното производство.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Когато говорим за демокрацията, то бутонът за превъртане към нейните дигитални измерения вече е натиснат. До голяма степен сме в позицията, в която не знаем какво точно следва, но се надяваме да е по-добро. В същото време обаче имаме шанса да сме в позицията на онези, които участват в изграждането на онова, което следва - особено в писането на правилата, които да постигнат демокрацията в дигиталната среда. Или поне да се опитаме да сме в тази позиция - чрез знание и участие в диалога.

България остава на последно място в Европейския съюз. В региона на Балканите единствено Турция се представя по-зле – 153-о място. В доклада на “Репортери без граници”

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ

България губи едно място в класацията на „Репортери без граници” за свобода на медиите

 

България остава на последно място в Европейския съюз. В региона на Балканите единствено Турция се представя по-зле – 153-о място. В доклада на “Репортери без граници”

 

 

 

 

 

Сходни публикации

13.04.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (05 март – 09 април 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...