Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 април – 7 май 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 април – 7 май 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера НПО:

 


В сфера гражданско участие:

Част от приетите предвиждат подобряване на възможността за гражданско участие в работата на Парламента. Те включват улеснени условия за допускане на граждани и представители на граждански организации до заседанията на парламентарните комисии, подобряване на публичността на заседанията на парламентарните комисии както и задължително провеждане на общи заседания на Обществения съвет от представители на неправителствени организации на всеки шест месеца и Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вижте повече тук.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера права на човека:

Министерският съвет прие днес решение за изплащане на 231 900 лв. обезщетения за бавно правосъдие. Изплатените суми са от бюджета на Министерството на правосъдието за първото тримесечие на 2021 г. и са изплатени след сключени споразумения. Заявления по реда на закона имат право да подават обвиняеми или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.


Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 година

Правителството одобри Решение за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. В документа са включени предложения от министерства и неправителствени организации, работещи в сферата по превенция и защита от домашно насилие.

Набелязани са дейностите, които следва да бъдат реализирани през настоящата година, отговорните органи, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки. В документа са залегнали и дейности за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, както и мерки за контрол и оценка.

Повече информация относно проекта на Националната програма вижте тук.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Работата на 45-тото Народно събрание започна с обсъждане и приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Част от направените предложения и част от приетите такива на заседание на Парламента от 22.04.2021 г. са сериозна заявка за гарантиране на прозрачен законодателен процес и активното гражданско участие в него.

На 28 април 2021 г. в Народно събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). С него се предлага в чл. 27 ЗЮЛНЦ да се създаде нова ал. 2, съгласно която при обявена извънредна епидемична обстановка за присъстващи на общо събрание на сдружение да се считат и лица, взели участие от разстояние в електронна среда, гарантираща установяването на самоличността им и възможността им да вземат участие при вземане на решения и обсъждания.  Присъствието и гласуването на тези членове се предвижда да бъде потвърждавано в протокола и присъствения списък от председателстващия заседанието и протоколиращия.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
    От 1 март до 30 юни 2021 г. -
    Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ

 

 

 

Сходни публикации

14.06.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...