Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 28 май 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 28 май 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

нищо

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В екологичната сфера:

Докладът включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда. Целта е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, и представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси“ от обществен интерес. Изведени са тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по съответните екологични теми.

 

С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.

 

Пълният текст на доклада е публикуван на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://eea.government.bg/.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ


По поръчка на администрацията на Министерския съвет и в изпълнение на проект №  BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Фондация „Програма достъп до информация“ разработи наръчник за приложението на Закона за достъп до обществена информация.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Направени са следните предложения за промени:

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Правото на предоставяне на лична помощ се осъществява при заявена потребност във формуляра за самооценка. Определянето на броя часове за лична помощ се основава на следните четири степени на зависимост от интензивна подкрепа:

1. първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ;

2. втора степен на зависимост – до 42 часа месечно право на лична помощ;

3. трета степен на зависимост – до 84 часа месечно право на лична помощ;

4. четвърта степен на зависимост – до 168 часа месечно право на лична помощ.“.

2. В основния текст на ал. 2 думата „затруднения“ и наклонената черта преди нея се заличават.

§ 2. В чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„(1) Правото за предоставяне на лична помощ се осъществява при заявена потребност във формуляра за самооценка и в случай че:

1. човекът е с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. детето е с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


ОТВОРЕНО ПИСМО от членовете на Съвета за развитие на гражданското общество

 

 

 

 

 

Сходни публикации

14.06.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...