Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 май – 4 юни 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 май – 4 юни 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

нищо

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Нищо

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Дата на приключване: 27.6.2021 г.

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ ще бъдат съобразени съответните законови делегации, произтичащи от нормативната промяна на Закона за личната  помощ.Прецизирани са реда и процедурите по целесъобразното осъществяване на тази асистентска подкрепа със специален фокус към контролната дейност и извършването на наблюдение за качеството на прилагания механизъм. Налице е синхронизиране с изискванията на действащото законодателство в областта, съгласно последните законови промени. Очакваните резултати с приемането на проекта на Наредба е синхронизация в съществуващата правна уредба. По този начин ще се създаде адекватна подзаконова рамка за подпомагане на цялостния процес при прилагане на механизма лична помощ при оптимален ред и ясни правила, което да способства за ефективното изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.

Дата на приключване: 21.6.2021 г.

Настоящата Стратегия по заетостта 2021 – 2030 г. е четвърта поред и обхваща най-дълъг период (10 години) и най-много поставени приоритети и задачи. Отчита постигнатото в изпълнението на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020 г., както и  макроикономическото и демографското развитие на страната в последните осем години. Действията и приоритетите са съобразени и с прогнозите за развитието на пазара на труда за периода 2021 – 2030 г.

Изпълнението на новата Стратегия по заетостта започва в период на икономически и социални предизвикателства, причинени от COVID-19, с непознато въздействие до този момент върху обществото. Ето защо в краткосрочен план до 2024 г. на преден план в планираните действия е достигането на заетост на нива от 2019 г., в резултат от възстановяването на икономиката. Същевременно Стратегията набелязва дългосрочни действия (до 2030 г.), с които да се отговори на ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от необходимостта от изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права, за насочване на усилията на всички заинтересовани страни на пазара на труда към намаляване на равнището на безработица, повишаване на икономическата активност на населението и нарастване на трудовия потенциал на работната сила в страната. Действията и задачите са планирани с оглед процесите на глобализация и застаряване на населението.

Изпълнението на целите е обвързано и ще бъде подкрепено от Националната програма за реформи и оперативните програми по Националната стратегическа референтна рамка, Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата стратегия по заетостта е в съответствие и с Националната програма за развитие – България 2030.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

На 30 юни 2021 г. изтичат някои важни срокове във връзка с годишното отчитане на НПО.

Подробна информация за отчитането на НПО можете да видите ТУК.

 

Към момента в Регистъра на социалните предприятия на МТСП са вписани 31 социални предприятия, които осигуряват работа на 162 души от уязвимите групи на пазара на труда. Всички регистрирани предприятия могат да използват марката „Продукт на социално предприятие“ върху стоките и услугите, които предоставят. Фирмите най-често са от сферата на ресторантьорството, социалната работа, обслужване и озеленяване на сгради, производство на хранителни продукти, облекло и други персонални услуги.

Между 8 и 26 март 2021 г. Комитетът по правата на хората с увреждания проведе консултации във връзка със създаване на Генерален коментар относно правото на работа и заетост на хората с увреждания.

Всички подадени становища относно бъдещето съдържание на Генералния коментар можете да видите тук.

 

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
  • От 1 март до 30 юни 2021 г. - Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2020 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2020 г. в НСИ.

 

АКЦЕНТИ


Предстои публикуване на Генерален коментар относно правото на работа и заетост на хората с увреждания

 

 


 

 

 

Сходни публикации

14.06.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 юни –11 юни 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...