Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.)
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 

В сфера НПО


 

Признава Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ със седалище и адрес: гр. София, п. к. 1000, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев № 2, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд с решение от 3 юни 1996 г. под № 2172, том 39, стр. 48, по ф. д. № 6540 от 1996 г., с ЕИК 121112644, за национално представителна организация на хора с увреждания за срок 4 години считано от 28 август 2021 г.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера

Правителството прие Доклад за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. по Националната стратегия за хората с увреждания (2016-2020 г.). Документът представя развитието на политиката за правата на хората с увреждания и постигнатите резултати през периода 2019 - 2020 г. и е показателен за ангажираността на българското правителство за изпълнението на заложените в нея приоритети и цели.

Приемането на Доклада ще спомогне за предприемането на по-целенасочени, последователни и координирани действия от всички заинтересовани страни за постигане на целите, заложени в новата Национална стратегия за хората с увреждания (2021-2030 г.) и във връзка с прилагане на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Република България.

Правителството прие проект за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Промените целят синхронизиране и прецизиране на документа в съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. нови разпоредби в Закона за личната помощ.

Чрез измененията се определят хората, които имат право на лична помощ, съобразно реалната нужда на оказване на асистентска грижа за най-нуждаещите се и уязвими лица. По този начин се създава обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ.

Предлаганата промяна ще доведе до повишаване на ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания.

Промяната в Правилника и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, касаеща изискванията към състава на ТЕЛК и НЕЛК, цели окомплектоване на комисиите, ангажирани с приемането или отхвърлянето на професионален характер на заболяването. Взаимозаменяемостта между специалистите по професионални болести и тези по трудова медицина ще гарантира кадровата осигуреност на ТЕЛК и НЕЛК и оптималното протичане на медицинската експертиза по отношение на професионалните болести.

В сфера Права на човека


Министерският съвет прие решение за внасяне на Народното събрание на Осмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България за 2020 г. Темите на доклада са обособени в три части. В първата част е представена актуална информация за броя на осъдителните решения за изминалата година, броя на висящите жалби пред ЕСПЧ, както и, в резюме, някои решения на ЕСПЧ срещу България, постановени през годината.

Втората част съдържа информация за решенията на ЕСПЧ срещу България във фазата на изпълнение, като се посочва, че страната ни е приключила изпълнението по 56 решения на Съда.

Третата част засяга основни проблеми, произтичащи от решенията на Съда и посочва мерките, който законодателната, изпълнителната и съдебната власт следва да предприемат за успешното изпълнение на решенията и предотвратяване на бъдещи нарушения на Конвенцията и осъдителни решения срещу България.Министерският съвет одобри едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 51830 лева по седем жалби през Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ).

Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на Съда и касаят лошите санитарно-битови условия в следствените арести и затворите, които жалбоподателите са понесли през различни периоди от време, както и липсата на ефективно правно средство за защита.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Почти 787 млн. евро ще бъде европейското финансиране за новата Програма „Образование“ 2021-2027 г., която надгражда Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 г.. Проектът на програмата е публикуван за обществено обсъждане от 8 юли до 9 август 2021 г.

На 30 юни, 1 и 2 юли 2021 г. се проведе Международна конференция „Може ли правосъдието да бъде щадящо по отношение на децата?“, която бе организирана от Българският център за нестопанско право, фондация Validity, PRISM Impresa Sociale s.r.l. (Италия) и Център за правни ресурси (Румъния,) в партньорство със Съюза на съдиите в България, УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата и мрежата Мегафон. Първите два дни от конференцията се проведоха изцяло онлайн, а сесиите на 2 юли протекоха на живо в София с възможност за дистанционно включване.

 

КАЛЕНДАР

До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.


До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

 

АКЦЕНТИ


Може ли правосъдието да бъде щадящо по отношение на децата?

На 30 юни, 1 и 2 юли 2021 г. се проведе Международна конференция „Може ли правосъдието да бъде щадящо по отношение на децата?“, която бе организирана от Българският център за нестопанско право, фондация Validity, PRISM Impresa Sociale s.r.l. (Италия) и Център за правни ресурси (Румъния,) в партньорство със Съюза на съдиите в България, УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата и мрежата Мегафон. Първите два дни от конференцията се проведоха изцяло онлайн, а сесиите на 2 юли протекоха на живо в София с възможност за дистанционно включване.

 

 

 

 

 

Сходни публикации

22.07.2021
Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати ...

20.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

06.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 юни – 2 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 юни – 2 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...