Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (12 – 16 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 

В социалната сфера

В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Правото на предоставяне на лична помощ се осъществява при заявена потребност във формуляра за самооценка. Определянето на броя часове за лична помощ се основава на следните четири степени на зависимост от интензивна подкрепа:

1. първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ;

2. втора степен на зависимост – до 42 часа месечно право на лична помощ;

3. трета степен на зависимост – до 84 часа месечно право на лична помощ;

4. четвърта степен на зависимост – до 168 часа месечно право на лична помощ.“

2. В основния текст на ал. 2 думата „затруднения“ и наклонената черта пред нея се заличават.

В чл. 11 ал. 1 се изменя така:

„(1) Правото за предоставяне на лична помощ се осъществява при заявена потребност във формуляра за самооценка и в случай че:

1. човекът е с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. детето е с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.“

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера права на човека

Министерският съвет одобри намерението на Република България да придобие статут „Участник“ в Комитета по научна и технологична политика (КНТП) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и работните органи към него.


С придобиването на статут „Участник“ в КНТП на ОИСР ще бъде затвърдено желанието на България за присъединяване към Организацията и ще бъде поет ангажимент да се придържаме към целите, практиките и високите стандарти на Комитета. Статутът „Участник“ ще даде възможност за активно участие на България в Комитета й работните формати към него.

Тази стъпка ще подпомогне обмена на добри практики чрез споделяне на институционално и политическо ноу-хау, ще благоприятства достъпа до политики, които насърчават просперитет, равенство, възможности и благополучие за всички. Участието в комитета ще допринесе за националната експертиза в областта на политиката за научни изследвания и технологии, вкл. и по отношение разработването и мониторинга на процедури, стандарти и показатели за научни дейности. Същевременно членството на България със статут на „Участник“ в КНТП на ОИСР ще осигури допълнителни позитиви в подкрепа на кандидатурата на страната ни за членство в ОИСР.

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 91 633 лв. обезщетения в изпълнение на шест решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 16.02.2021 г. - 20.04.2021 г.  

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 4 000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително отношение или наказание) от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, поради лошите санитарно-битови условия на задържане на жалбоподателя по време на изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, по-специално липсата на подходяща храна и вещи от първа необходимост в периода между 2006 г. и 2015 г.


Жалбоподателят изтърпява наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора - Варна от 2010 г., а от 2006 г. изтърпява други присъди в същия затвор. Жалбоподателят води безуспешно два отделни иска на основание чл. 1 от ЗОДОВ срещу ГД „ИН” и срещу Министерство на правосъдието. По първия иск, с окончателно решение ВАС потвърждава първоинстанционното решение, с което исковата претенция на жалбоподателя е отхвърлена като неоснователна и недоказана, и го отменя в частта за присъдените разноски. По втория иск, ВАС оставя в сила първоинстанционното решение, с което исковата претенция е погасена по давност и осъжда жалбоподателя да плати 50 лева за разходи и разноски по делото.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

През 2021 г. се предвижда да се разработи План за действие за социална икономика, с който да се засилят социалните инвестиции и иновации и да се даде тласък на потенциала на социалните предприятия за създаването на заетост

Според Стратегията успешното функциониране на социалното предприятие зависи от създадените партньорства, мрежи и клъстери между социалните предприятия напр. за споделено производство и разпространение на продукти. Ще се осигури и подкрепа за повишаване информираността и разпознаваемостта на продуктите на социалните предприятия на пазара. Ще се развива и нормативната рамка на социалната икономика, в т.ч. Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика и ще се изпълняват двугодишни планове за действие по социална икономика. Социалните предприятия ползват регистрирания сертификат на марка „Продукт на социално предприятие“. Ще се попълва и регистъра на социалните предприятия към МТСП. Чрез специална платформа български социални предприемачи ще могат да се свързват с фирми от други страни в Европейския съюз, които се занимават със социална икономика, за да разменят добри практики.


С до 20 000 лв. за инвестиционни разходи ще бъдат финансирани хората с увреждания, които имат желание да стартират самостоятелен бизнес. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да нямат учредено еднолично предприятие или да бъдат съдружници в друга фирма. С отпуснатите средства те ще имат възможност да покрият разходи, свързани с учредяване на ново предприятие, строителни дейности, оборудване на разкритите работни места. Финансовата подкрепа може да се използва още за оборотен капитал и за кратък обучителен курс на собственика на предприятието. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 16 август в Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

 

КАЛЕНДАР


  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.20220 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • До 30 септември 2021 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2020 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ


До 20 000 лв. могат да получат хората с увреждания за стартиране на собствен бизнес


С до 20 000 лв. за инвестиционни разходи ще бъдат финансирани хората с увреждания, които имат желание да стартират самостоятелен бизнес. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да нямат учредено еднолично предприятие или да бъдат съдружници в друга фирма. С отпуснатите средства те ще имат възможност да покрият разходи, свързани с учредяване на ново предприятие, строителни дейности, оборудване на разкритите работни места. Финансовата подкрепа може да се използва още за оборотен капитал и за кратък обучителен курс на собственика на предприятието. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 16 август в Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

 

 

 

 

 

Сходни публикации

26.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

22.07.2021
Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие Партньорство за открито управление е възможност за повече гражданско участие

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати ...

12.07.2021
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 9 юли 2021 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...