English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (02 – 05 май 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (02 – 05 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера образование

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г., бр. 17 и 82 от 2020 г., бр. 17 от 2022 г.)


Съгласно измененията:
  • В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини и се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност.
  • В системата на предучилищното и училищното образование идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи се изучават за постигане на целите по чл. 5 от Закона, за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и на учебните програми.
  • Педагогическите специалисти имат следните задължения: при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство да са политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.
  • „Партийна дейност“ е всяка дейност, извършвана от името и/или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, или на коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие в избори при условията и по реда на Изборния кодекс, или на лица, които си поставят политически цели и извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
  • „Политическа дейност“ е целенасочена дейност за придобиване на държавна власт или оказване на влияние за нейното преразпределение, включително и чрез пропагандна и агитационна дейност с политически цели в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции, както и на кандидати за изборни длъжности.“

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Към момента няма публикувана информация от проведено заседание на 4.05.2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

В сфера гражданско участие (Столична община)

Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3891/18.04.2022 г. относно изменения в Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.)

Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 27.04.2022 г. до 27.05.2022 г.

Предложенията предвиждат използване на Портала за обществени консултации - strategy.bg при обявяване и провеждане на обществени консултации на територията на Столична община.

Проект на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление


Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 20.04.2022 г. до 20.05.2022 г.

Предложената Наредба цели подзаконово уреждане на формите на гражданско участие съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление както и подаването на сигнали и предложения и провеждане на обществени консултации на територията на Столична община.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

ЮЛНЦ: Как да попълваме заявленията до Агенция по вписванията

Кампанията  „ЮЛНЦ: КАК ДА ПОПЪЛВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“ е съвместна инициатива на Български център за нестопанско право (БЦНП) и Агенция по вписванията. Целта на кампанията е да подпомогне гражданските организации при подаването на документи в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) с практически насоки и конкретни примери как се попълват отделните заявления, с които се иска пререгистрация, първоначална регистрация, вписване на промени в обстоятелства или обявяване на актове по партидата на ЮЛНЦ.

Първото видео от поредицата накратко представя как трябва да се попълни заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител.

КАЛЕНДАР

АКЦЕНТИ

 ЮЛНЦ: Как да попълваме заявленията до Агенция по вписванията

Първото видео от поредицата накратко представя как трябва да се попълни заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител.Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

ЗМИП материали пета част: Комплексна проверка спрямо ЮЛНЦ

ЗМИП материали пета част: Комплексна проверка спрямо ЮЛНЦ

В настоящият материал представяме някои ключови положения, които всяко ЮЛНЦ трябва да знае КАТО КЛИЕНТИ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 4 (220)

На Вашето внимание е четвъртият брой на информационния бюлетин на Програма Достъп до информация за 2022 г.  Международен ден