English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера свобода на изразяване

РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии

Избира Симона Здравчева Велева-Стойнова за член на Съвета за електронни медии.

РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии

Избира се Пролет Вълкова Велкова за член на Съвета за електронни медии.

В сфера закрила на бежанци

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 5 май 2022 Г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване

С Постановлението се определя правила за здравно осигуряване на лицата с временна закрила.

В сфера финансиране

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 9 май 2022 Г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

С постановлението се определят правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договори от страна на крайните получатели на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък „Механизма“, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Процедура за избор с публична покана се провежда, когато съгласно одобрената инвестиция крайният получател възлага дейности с планирана стойност, по-голяма или равна на:
1. 50 000 лв. без данък върху добавената стойност, за строителство;
2. 30 000 лв. без данък върху добавената стойност, за доставки или услуги.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Към момента няма публикувана информация от проведени заседания на 4.05.2022 и на 11.05.2022

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Нищо

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

"Има такъв народ" ще работи за улесняване на провеждането на референдуми

Към момента няма внесен законопроект в Народно събрание или публикуван проект на законопроект в портала за обществени консултации. Според съобщението ще се инициира създаване на работни групи, които да изготвят предложения за законодателни промени. 

Ще има ли синдикат на служителите на МВР с различна сексуална ориентация?

Синдикат на служителите на МВР за равенство и интеграция. Това е нова организация, която Петромир Генчев се опитва да учреди. Идеята е тя да защитава правата на хората с различна сексуална ориентация в системата на МВР както и да защитава служителите на МВР от дискриминация по други признаци.

Нова стратегия на ЕС за закрила и овластяване на децата в онлайн пространството.

На 11.05.2022 Комисията на ЕС прие нова Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+) с цел подобряване на съобразените с възрастта цифрови услуги и гарантиране, че всички деца са защитени, овластени и уважавани онлайн.

През последните десет години цифровите технологии и начинът, по който децата ги използват, се промениха изключително много. Повечето деца използват смартфон ежедневно и почти два пъти повече в сравнение с преди десет години. Те също така започват да използват смартфон от значително по-ранна възраст (вж. проучването на мрежата EU Kids Online от 2020 г.). Съвременните устройства създават възможности и ползи, като позволяват на децата да общуват с други хора, да учат онлайн и да се забавляват. Тези ползи обаче са съпътствани от рискове, например от излагане на дезинформация, кибертормоз (вж. проучването на JRC) или вредно и незаконно съдържание, от които децата трябва да бъдат защитени.

Новата Европейска стратегия за по-добър интернет за децата има за цел осигуряване на достъпни, съобразени с възрастта и информативни онлайн услуги и съдържание, които са в най-добрия интерес на децата.

КАЛЕНДАР

АКЦЕНТИ

ЮЛНЦ: Как да попълваме заявленията до агенция по вписванията

Първото видео от поредицата накратко представя как трябва да се попълни заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител.


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 юни – 24 юни 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 юни – 24 юни 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (30 май – 10 юни 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (30 май – 10 юни 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат