English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 май 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Нищо

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Информацията за решения на МС обхваща периода 05 – 27.05.2022 поради забавено публикуване на официалната информация за заседанията на МС

В сфера защита на правата на малцинствата  и на уязвимите групи

Приета е Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)
(от 05.05.2022)

Стратегията допринася за постигане на целите на Националната програма за развитие: България 2030, като акцентът е насочен основно към реализирането на Цел I. Ускорено икономическо развитие и Цел III.

Намаляване на неравенствата. Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските интеграционни и приобщаващи политики, като отчита и насоките, дадени в Съобщението на Европейската комисия до Европейския Парламент и Съвета от 7 октомври 2020 „Съюз на равенството: Стратегическа рамка на Европейския съюз (ЕС) за ромите за равенство, приобщаване и участие“.

Правителството одобри 21 национални програми за развитие на образованието
(от 12.05.2022)

Двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството. Две от тях са нови - ,,Заедно в изкуствата и спорта“ и „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

С първата програма ще се инвестират 90 млн. лв. в личностното развитие на учениците чрез занимания с колективни спортове и изкуства.
С 10 млн. лв. по другата нова програма ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници - както вече назначени, така и нови.

36 млн. лв. за деца от уязвими групи и ученици с редки специалности
(от 27.05.2022)

Средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи са 29 721 852 лв. Те ще се предоставят на детски градини и училища, за да подпомогнат достъпа до образование на деца от уязвими групи, застрашени от отпадане от образователната система. Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, както и за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини. Предвижда се допълнителни средства да получат общо 439 детски градини и 1051 общински училища с 32 791 деца и 154 694 ученици в тях.

В сфера социално предприемачество

Приет е План за действие за 2022 - 2023 г. за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност
(от 05.05.2022)


Правителството прие План за действие за периода 2022 - 2023 г. за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.
Заложените мерки ще насърчат бизнеса да потребява и разходва социално отговорно наличните ресурси, както и да сътрудничи със социални предприятия за изпълнението на социални цели и дейности. Планът по изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност е координиран и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието.

Ще бъде подадено искане от страната ни за дерогация за повишаване на прага за обща регистрация за целите на ДДС
(от 05.05.2022)

Исканата дерогация представлява промяна на прага за обща ДДС-регистрация от 26 500 евро на 51 130 евро. Този праг ще се прилага за данъчно задължени лица, установени на територията на страната, които искат да се възползват от специалния режим за малки и средни предприятия, при условие, че са налице законовите условия, свързани с упражняването на това право.

В сфера права на човека

Правителството изплати 231 900 лв. на пострадали от забавено правосъдие
(от 05.05.2022)

Допълнителни разходи в размер на 231 900 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието, бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена от 1 януари до 31 март 2022 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени 75 бр. споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок. От тя 18 бр. са по наказателни производства, 53 бр. по граждански и 4 по административни.

Най-голямото изплатено обезщетение е в размер на 10 000 лв. за наказателно дело, продължило 19 години, 10 месеца и 11 дни на досъдебна фаза и съдебна фаза на две инстанции. Делото приключва с оправдателна присъда за заявителката. Най-дълго продължилото гражданско производство е 11 години, 7 месеца и 13 дни, разгледано е на две съдебни инстанции.

Правителството одобри План за действие за изпълнение на приетите от Република България препоръки в рамките на Третия цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека на ООН (2022-2025 г.)

(от 18.05.2022)

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за изпълнение на приетите от Република България препоръки в рамките на Третия цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека на ООН (2022-2025 г.).

С този акт Република България потвърждава значението, което придава на зачитането на правата на човека и утвърждава своята активна роля в Съвета на ООН по правата на човека и останалите международни форуми в тази област. Планът за действие систематизира усилията на множество ведомства, включително по задачи, които вече се изпълняват, и цели да повиши ефективността на държавната политика в защита на правата на човека. Времевият хоризонт за изпълнение на плана е до 2025 г., когато следва да бъде подготвен следващият национален доклад на Република България в рамките на Универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека.

С одобряването на Плана за действие Република България потвърждава отново, че се придържа към най-високите международни стандарти в областта на правата на човека.

В сфера дигитален преход


Одобрено е намерението на страната ни за присъединяване към Препоръката на ОИСР относно блокчейн и други технологии на разпределения регистър

(от 05.05.2022)

Със свое решение правителството одобри намерението на България за присъединяване към Препоръката на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно блокчейн и други технологии на разпределения регистър.

Препоръката насърчава етичен и отговорен подход към блокчейн иновациите и тяхното внедряване, при който да се използват възможностите на технологията и да се сведат до минимум рисковете. На присъединилите се държави се препоръчва при установяването или прилагането на мерки на политиките, свързани с блокчейн иновациите и тяхното прилагане, да насърчават среда, която подкрепя развитието на новите технологии, включително научноизследователската и развойната дейност в областта на блокчейн, чрез сътрудничество със заинтересованите страни; да се стремят към изграждане на капацитет чрез подпомагане на образованието и обучението в областта на блокчейн, и др.

В сфера екология

Правителството одобри позиция на България по дело пред Съда на ЕС относно местообитанията
(от 05.05.2022)

Правителството одобри позицията на България по дело С-85/22 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано от Съда на ЕС по искане на Европейската комисия за това, че България не е изпълнила задълженията си по чл. 4, параграф 4 и чл. 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

По отношение на твърдението за неправилно транспониране на чл. 6, параграф 1 от директивата страната ни представя аргументи в подкрепа на тезата, че е въвела правилно разпоредбата в националното законодателство и е осигурила постигането на заложения в директивата резултат в съответствие с изискванията към държавите членки, произтичащи от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Във връзка с твърдението на Европейската комисия за неизпълнение на задълженията за определяне на специални консервационни зони в позицията по делото България припомня, че са издадени заповедите за обявяване на всички необявени защитени зони - предмет на наказателната процедура, при които не са необходими корекции в границите, както и че е била в постоянна комуникация със службите на ЕК. Посочва се, че процесът по издаване на заповеди за обявяване на защитените зони е непрекъснат и търпи постоянно развитие, като са предприети действия за неговото ускоряване.

В сфера борба с домашното насилие


Приета е Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 година
(от 18.05.2022)

Набелязани са дейностите, които следва да бъдат реализирани през настоящата година, отговорните органи, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки. В документа са залегнали и дейности за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, както и мерки за контрол и оценка.

В сфера НПО


В борбата с корупцията правителството ще си сътрудничи с Базелския институт за управление
(от 18.05.2022)

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Базелския институт за управление.
Базелският институт за управление е независима организация с нестопанска цел, чиято основна мисия е да подпомага глобалните усилия за предотвратяване и борба с корупцията и за укрепване на управлението. Организацията е учредена през 2003 г. със седалище в гр. Базел, Швейцария.

Документът предвижда сътрудничество в три основни направления: изграждане на капацитет за подбор на служители на правоприлагащите органи и други разследващи органи с цел постигане на по-ефективно разследване, проследяване на активи и събирането на такива от незаконна дейност; предоставяне на консултантски услуги относно проследяване на съмнителни активи, които биха могли да са резултат от корупция; преглед с цел установяване на основните пречки в настоящата верига за противодействие на корупцията и структурни дефицити и предлагане на възможни решения.

Държавата подкрепя дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания с над 5 млн. лв.
(от 27.05.2022)

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на национално представителните организации на и за хората с увреждания за бюджетната 2022 година. Те се предоставят за изпълнение на дейности за гарантиране на правата на хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване пълноценното им включване в обществото. Предоставените от държавата средства не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.
Предоставянето на финансова подкрепа от държавата е регламентирано в Закона за хората с увреждания. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. общият размер на субсидията е 5 099 400 лв.

Средствата ще се разпределят между 21 национално представителни организации на и за хората с увреждания. Размерът на субсидията за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения. Той е пряко свързан с целесъобразността на дейността на всяка организация и възможностите на държавния бюджет.

В сфера мерки свързани с бежанската вълна от Украйна

Правителството одобри средства от европейските структурни фондове за подкрепа на мерки за справяне с миграционната криза, породена от войната в Украйна
(от 18.05.2022)

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява средства за обезпечаването на действия по линия на сближаването за бежанците в Европа.

По силата на Регламент (ЕС) 2022/562 от м. април тази година, държавите членки на ЕС са приканени да насочат средства за справяне с бежанската криза по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, включително чрез допълнителните средства в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 (REACT-EU).

В рамките на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“ са идентифицирани свободни средства в размер на 60 млн. лева от Европейския социален фонд, които се насочват към дейности за: основна материална помощ с храни и нехранителни стоки чрез Българския Червен кръст; подкрепа на неправителствени организации, работещи за подпомагане на бежанците от войната; подпомагане на областните администрации за дейности по приемане и разселване на постъпващи мигранти от Украйна.

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е налице ресурс в размер на 26 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие. С тези средства от програмата ще бъдат подкрепени дейности за образователна интеграция и достъп до дневна грижа за деца от Украйна.

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се отделят 5 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие за разходи по разселване и вътрешен транспорт на лицата под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване.

В допълнение, средства от REACT-EU за 2022 г., разпределени към Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в общ размер на 29 млн. лева, се прехвърлят към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ за финансиране на разходи за настаняване и към Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за покриване разходи за настаняване на бежанци от Украйна и за основна материална помощ на етап интегриране с храни и нехранителни стоки.

Правителството прие решение относно настаняването в държавни бази на хората с временна закрила в България
(от 18.05.2022)

Министерският съвет прие решение за настаняване в почивни бази за отдих, в бази за профилактика и рехабилитация на лицата, напуснали Украйна в резултат на военни действия, които са влезли и останали на територията на Република България и са получили временна закрила.

Правителственото решение е следващата стъпка за осигуряване на настаняване и интеграция на хората, бягащи от войната в Украйна. Създава се възможност разселените лица да бъдат настанявани приоритетно във ведомствени бази, собственост на държавата и на държавни предприятия, висши училища и търговски дружества, в които едноличен собственик е държавата, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, общежития и др.

Определени са редът и условията за подпомагане с ваучери за храни и стоки от първа необходимост на украински граждани със статут на временна закрила
(от 27.05.2022)

Правителството одобри промени в реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (2014 - 2020 г.), с които регламентира предоставянето на ваучери за храни и стоки от първа необходимост на украински граждани със статут на временна закрила.

По Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане (2014-2020 г. ) ще се осигурят допълнително 11 млн. лв. за подкрепа на украински граждани
(от 27.05.2022)

Финансовият ресурс ще се използва за действия в подкрепа на украински граждани, получили временна закрила в България. Предвижда се до края на 2022 г. чрез структурите на Агенцията за социално подпомагане за тях да бъдат осигурени около 50 000 ваучера за закупуване на храна и стоки от първа необходимост.

Осигуряването на допълнителни средства ще даде възможност и за удължаване на мярката за предоставяне на топъл обяд до 31 юли 2022 г. Към момента по нея 189 общини предоставят супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на над 53 000 души в нужда. За предоставянето на социалната услуга ще могат да кандидатстват и общини, които към момента нямат сключен договор по програмата. Очакванията са, че по този начин ще бъде осигурен топъл обяд допълнително за около 20 000 души. Такова право ще получат и нуждаещи се от подкрепа украински граждани с право на временна закрила.

„БДЖ-Пътнически превози“ ще извършва обществена превозна услуга с железопътен и автобусен транспорт за украински граждани

(от 27.05.2022)

Правителството възложи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да извършва обществена превозна услуга - безплатен превоз на украински граждани под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване. Транспортната услуга ще се осъществява с железопътен и автобусен транспорт на територията на Република България до определените населени места на отсядане.
С решение на Министерския съвет са одобрени средства на стойност 5 000 000 лв. от бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за създаването на специална приоритетна ос в рамките на програмата. Средствата ще се използват за разходи по разселване и вътрешен транспорт на лицата под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване.

Правителството допълни допустимите за финансиране дейности със средства от европейските структурни фондове за подкрепа на мерки за справяне с миграционната криза, породена от войната в Украйна
(от 27.05.2022)

Настаняването в страната на мигранти от Украйна е една от най-неотложните мерки за справяне с бежанската криза, породена от военната агресия от страна на Руската федерация срещу Украйна и продължаващия военен конфликт. Същевременно, тази мярка генерира съществени разходи, като до края на м. юни общият размер на тези разходи ще надхвърли 70 млн. лева, при допълнителни 150 млн. лева до края на бюджетната година.

С проекта на акт се допълват допустимите за финансиране дейности по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), като се дава възможност за покриване на разходи за мерки по подпомагане на настаняването на бежанци от Украйна.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на МС и МЗ

(от 27.05.2022)

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна.
С Постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ и бюджетна програма „Убежище и бежанци“ и по бюджета на Министерството на здравеопазването по бюджетна програма „Администрация“ за финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма
(от 27.05.2022)

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ и на проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Украйна.

По Програмата са одобрени 459 лица, които са предоставили 1 246 167 броя нощувки с изхранване на 67 058 броя лица, търсещи временна закрила на територията в Република България за периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Продължава изпълнението на Програмата.

За трети отчетен период, който обхваща времето от 01.05.2022г. до 31.05.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.
В случай че, лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Защита на хората с увреждания

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по психично здраве

Дата на приключване на консултацията:18.6.2022 г.

Според предложението Националният съвет е междуведомствен орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултации при изпълнението и мониторинга на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021- 2030 г., приета с Решение № 388 на Министерския съвет от 2021 г., наричана по-нататък „Стратегията“.

Националният съвет се предвижда да: 1. обсъжда и прави предложения за интегриране на междусекторните политики в областта на психичното здраве за постигане на стратегическите цели, заложени в Стратегията; 2. прави предложения за разработването на проекти на нормативни актове с цел ефективно провеждане на политиките в областта на психичното здраве и за постигане на стратегическите цели, заложени в Стратегията; 3. прави предложения за разработването и актуализирането на проекти на програми, планове за действие и други документи в изпълнение на Стратегията и съдейства за координацията при тяхното разработване и актуализиране; 4. обсъжда информации, конкретни проблеми и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към изпълнението на Стратегията; 5. при необходимост може да създава експертни групи по отделни въпроси, свързани с изпълнението на Стратегията; 6. изготвя оценка на напредъка и на окончателните резултати от изпълнението на Стратегията

Защита на правата на човека


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Дата на приключване на консултацията: 24.6.2022 г.

Предвижда се въвеждане на дисциплина Защита правата на човека с хорариум 75 часа.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Нова стратегия на ЕС за закрила и овластяване на децата в онлайн пространството

На 11.05.2022 Комисията на ЕС прие нова Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+) с цел подобряване на съобразените с възрастта цифрови услуги и гарантиране, че всички деца са защитени, овластени и уважавани онлайн.

През последните десет години цифровите технологии и начинът, по който децата ги използват, се промениха изключително много. Повечето деца използват смартфон ежедневно и почти два пъти повече в сравнение с преди десет години. Те също така започват да използват смартфон от значително по-ранна възраст (вж. проучването на мрежата EU Kids Online от 2020 г.). Съвременните устройства създават възможности и ползи, като позволяват на децата да общуват с други хора, да учат онлайн и да се забавляват. Тези ползи обаче са съпътствани от рискове, например от излагане на дезинформация, кибертормоз (вж. проучването на JRC) или вредно и незаконно съдържание, от които децата трябва да бъдат защитени.

Новата Европейска стратегия за по-добър интернет за децата има за цел осигуряване на достъпни, съобразени с възрастта и информативни онлайн услуги и съдържание, които са в най-добрия интерес на децата.

Крайният срок за пререгистрация на ЮЛНЦ е 31.12.2022 г.

Крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е 31.12.2022 г. ЮЛНЦ, които искат да продължат дейността си и са вписани в регистъра на окръжните съдилища, са задължени да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Не се дължи държавна такса за пререгистрацията. Срокът е определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

КАЛЕНДАР


АКЦЕНТИ

ЮЛНЦ: Как да попълваме заявленията до агенция по вписванията

Първото видео от поредицата накратко представя как трябва да се попълни заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител.


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 юни – 24 юни 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 юни – 24 юни 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (30 май – 10 юни 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (30 май – 10 юни 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат