English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (30 май – 10 юни 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (30 май – 10 юни 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера мерки свързани с бежанската вълна от Украйна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 27 май 2022 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, приета с Решение № 145 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 181, № 239, № 241 и № 298 от 2022 г.

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер 54 267 360 лв. за изпълнение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна.

В сфера права на децата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 30 май 2022 Г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Одобряват се допълнителни трансфери в размер 36 692 391 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, предназначени за:
1. работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата – 29 721 852 лв.;
2. допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 6 970 539 лв.

В сфера екология

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

С приетите промени обжалването на втора съдебна инстанция на ОВОС ще е възможно за оценките (ОВОС) приети след 1 юли 2024 г.

В сфера европейско финансиране

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 8 юни 2022 Г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост

С постановлението се определят:

1. детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък „Механизма“, за изпълнение на инвестиции, чието управление и контрол се осъществява от структура за наблюдение и докладване въз основа на сключено със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите оперативно споразумение;
2. съставът на комисията за оценка на инвестиции при процедура чрез подбор и процедура чрез директно предоставяне на средства, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи проверка на постъпили възражения;
4. условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;
5. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от Механизма.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В сфера социална икономика

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022- 2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България.
Планът предвижда създаването на мрежа от фокус-точки на регионална ниво за подкрепа на социалната и солидарна икономика, включително за предоставяне целенасочена подкрепа за дигитализация на процесите на социалните предприятия. В допълнение, са предвидени инвестиции за изграждане и развитие на дигитална платформа, която по своята същност представлява нов модел за намиране на адекватни решения за разширяване на пазарите и пласмент на продукцията на субектите на социалната и солидарна икономика.

В Плана са включени и дейности, които ще насочат вниманието на потребителите към марката „Продукт на социално предприятие”. Целта е да бъде изграден бранд, които да промотира социалната и солидарна икономика.

Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

В сфера антикризисни мерки


Компенсациите заради високите енергийни цени продължават и през месеците май и юни

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия през съответните месеци.

Размерът на предвидената подкрепа по програмата за периода от 1 май 2022 г. до 30 юни 2022 г. е фиксирана сума на един MWh, изчислена на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото" за съответния месец. В сумата не е включен ДДС.

Над 740 000 души ще получат подкрепа по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 - 2027 г., която се съфинансира от Европейския социален фонд+ и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Защита на хората с увреждания

Проект на актуализирани Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация
Дата на приключване на консултацията: 21.6.2022 г. 

Проектът предвижда стандарти за осигуряване на достъпност на интернет страниците и портали на държавната администрация за хора с увреждания.

В сфера европейско финансиране

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции

Механизмът за възстановяване и устойчивост (Механизмът) е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС. С приемането на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12.02.2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ, Механизма) се установи задължение за държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че използването на средствата във връзка с мерки, получаващи подкрепа от Механизма, е в съответствие с приложимото право на Съюза и с националното право. Предвид че към настоящия момент липсва нормативен акт, който да определи органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана, техните основни функции, наемането на служители със специфична експертиза за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в Плана, мерките, които следва да се предприемат, са именно създаване на такава национална регулация на обществените отношения.

В сфера електронно управление

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Предложеният законопроект е свързан с разрешаването на няколко съществени проблема, които са свързани с ефективното, сигурно и лесно предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, с дейността при предоставянето на електронни административни услуги, както и с разрешаване на пречки пред осъществяването на комплексно административно обслужване. Чрез предлаганите изменения и допълнения съществено ще се ускори процесът по развитието на електронното управление в Република България с реални ползи за потребителите на услугите, както и за административните органи, които ги предоставят. 

Основните предложения за изменения и допълнения касаят:
1. Повишаване на сигурността на системата за сигурно електронно връчване и предоставяне на възможност за изцяло електронен процес по налагане на административни наказания.
2. Улесняване на заявяването на електронни административни услуги чрез премахване на изискването за квалифициран електронен подпис за физически лица за някои от услугите.
3. Отпадане на нуждата от представяне на удостоверения при заявяване на административни услуги.
4. Отпадане на хартиените документи (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти.
5. Въвеждане на задължение за водене на регистри в електронен вид без сериозен негативен ефект върху държавния бюджет.
6. Създаване на допълнителни стимули за използване на административни услуги по електронен път и устойчиво регламентиране на института на посредника при предоставяне на административни услуги.
7. Компенсиране на общините за пропуснатите такси за административни услуги в следствие от въвеждането на комплексно административно обслужване.
8. Създаване на възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Страсбургският съд отново осъди България за проблеми с правосъдието за деца в конфликт със закона

Европейският съд по правата на човека осъди България заради липса на достъп до съд за проверка на законността на настаняването на деца в социално-педагогически интернат и за нарушение на правото на семеен живот.

На 7 юни 2022 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург постанови решение по делото И.Г.Д. срещу България (жалба № 70139/14). Делото засяга съдебният контрол след настаняването на 11-годишно дете в социално-педагогически интернат (СПИ), както и ролята на системата от институции за борба с противообществените прояви за ресоциализация, социална интеграция и поддържане на контакт със семейството на настанените.

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.2022 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.
  • Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2021

АКЦЕНТИ

ЮЛНЦ: Как да попълваме заявленията до агенция по вписванията

Първото видео от поредицата накратко представя как трябва да се попълни заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител.


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 юни – 24 юни 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 юни – 24 юни 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 27 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат