English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.
   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера финансиране

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

Отговорни за изпълнението на одобрения съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/241 План за възстановяване и устойчивост са:
1. заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите;
2. ръководителите на отговорните ведомства и организации съгласно приложение № 1, в рамките на които има определени структури за наблюдение и докладване, структури за наблюдение и крайни получатели по Плана.
Краен получател е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което изпълнява конкретна инвестиция по Плана. Крайните получатели са определени в приложение № 1 или по реда на Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 43 от 2022 г.).

В сфера финансиране

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 12 юли 2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум при обучение в специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2 са, както следва: … Защита правата на човека – 75 часа.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера младежки политики


Правителството одобри Годишен доклад за младежта за 2020 г.

Годишният доклад за младежта представя обобщена информация за политиките, мерките и дейностите, насочени към младите хора в страната, които са реализирани от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта през 2020 г. По инициатива на Министерството на младежта и спорта за целите на доклада е реализирано и национално представително проучване сред младите в България.

Целта на Доклада е да се проследят специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Това дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните политически решения по отношение на младежките политики. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. - повишаване на гражданската активност, повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността, насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния и международния диалог, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение.

В сфера борба с домашното насилие


Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Осигуряване на бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието, предвижда приетият днес проект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

Отпада административното наказание „глоба“ за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административнонаказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност“.

Проектът предвижда и създаване на Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


Нищо


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Европейската комисия публикува третия си годишен доклад относно върховенството на правото в държавите членки на ЕС

Комисията отчита леко подобрение на професионалната среда на журналистите в сравнение с миналата година, но посочва, че остават проблеми като достъп до обществена информация, условия на труд и стратегически дела. Констатира се липса на ясна регулаторна рамка за осигуряване на прозрачност при разпределянето на държавната реклама, въпреки предприетите мерки за подобряване на прозрачността и се посочва, че правните гаранции по отношение на независимостта на обществените медии изглеждат недостатъчни.

Исторически успех за укрепване на европейското гражданско общество: Европейската комисия обявява правна рамка за защита на свободата на сдружаване

Повече от 35 години Европейският парламент и граждански организации призовават за създаването на европейско законодателство, което да укрепва и защитава гражданското общество. Тези усилия бяха овенчани с успеха на 12.07.2022, когато в свое заседание Европейската комисия потвърди своето намерение да представи законодателен пакет за укрепване на сдруженията и организациите с нестопанска цел в Европейския съюз.

С това първо по рода си предложение Комисията реагира на т.нар. доклад Лагодински, приет от Европейския парламен през февруари. С голямо мнозинство ЕП призова Европейската комисия да представи общоевропейски закон за сдруженията и минимални стандарти за защита на европейското гражданско общество. Досега в Европейския съюз няма единни правила за това как да се процедира с организациите на гражданското общество. Това е на път да се промени. Докладът съдържа конкретни правни препоръки за преодоляване на тази празнина, които са вече възприети от Комисията.

КАЛЕНДАР
АКЦЕНТИ

Исторически успех за укрепване на европейското гражданско общество: Европейската комисия обявява правна рамка за защита на свободата на сдружаване
Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 05 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 05 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: (Правен бюлетин за НПО (25 – 29 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: (Правен бюлетин за НПО (25 – 29 юли 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат