English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)
 
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Нищо

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера ЕС

Министерски съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2022 година.

От общо 152 мерки към 30 юни 2022 г. са изпълнени 88 мерки. Неизпълнените мерки са 64, което представлява 42,1% неизпълнение. В края на март неизпълнението беше 53,1%.

От неизпълнените мерки 46 са законопроекти. Само 9 от тези законопроекти са приети от Министерския съвет и са в Народното събрание на различен етап от разглеждането им. За останалите законопроекти е необходимо да се положат усилия за ускоряване на разработването им.

Към 30 юни 2022 г., общо 43 мерки от Плана за 2022 г. са свързани с 36 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС. От тези 43 мерки, 33 са неизпълнени към 30 юни, а по 10 все още не е настъпил срокът за изпълнение.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 31 директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) със срок за въвеждане до края на месец ноември 2022 г., като на 13 от тях срокът за въвеждане е бил до 31 май 2022 г.

Предвид сериозния дефицит при въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар, който е по-висок от определената в Акта за единния пазар цел от 0,5 %, следва да се положат допълнителни усилия за вземането на необходимите политически решения при изпълнение на ангажиментите на страната и да продължи засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2022 г.

В социалната сфера

Нови услуги за над 8300 хора с увреждания и възрастни ще бъдат създадени до 2027 г.

Правителството одобри План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Мерките и дейностите в документа са насочени към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Планът предвижда да бъдат създадени нови услуги за резидентна и дневна грижа и подкрепа за над 8 300 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Предвижда се осигуряване на качествена грижа и подкрепа в нови услуги в общността за минимум 2 700 хора с психични разстройства, умствена изостаналост, физически увреждания, със сетивни нарушения и с деменция, които ще бъдат изведени от специализирани институции.

За над 50 000 хора с увреждания и възрастни ще се осигури грижа в домашна среда и в общността, включително и чрез патронажна грижа, дистанционни услуги и асистентска подкрепа. Ще бъдат закрити 60% от съществуващите домове за хора с увреждания. Всички домове за стари хора ще бъдат реформирани в съответствие със стандартите, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. За възрастните хора ще бъдат създадени и нови социални услуги за резидентна грижа. В 840 от вече съществуващите социални услуги, които се финансират от държавата, ще се подобри средата, включително и чрез мерки за осигуряване на енергийна ефективност.

Основен приоритет в Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2022-2027 г. е и повишаването на професионалния капацитет на служителите и специалистите и на ефективността на системата за дългосрочна грижа в отговор на нуждите на хората. За първи път ще се насочи по-сериозно внимание към услуги като телекеър и телеасистенция, което ще позволи адекватна подкрепа на самотни и уязвими хора с хронични заболявания и хора с трайни увреждания в отдалечени и малки населени места.

Финансирането на плана ще бъде подкрепено от държавния бюджет,  Европейския фонд за регионално развитие (до 139,7 млн. лв.), Европейския социален фонд+ (632 млн. лв.) и Плана за възстановяване и устойчивост (753 млн. лв.).

В сфера прозрачно управление

Правителството прие Четвъртия национален план за участието на България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, вицепремиерът Калина Константинова ще ръководи Съвета за координация на изпълнението.

За реализирането на Четвъртия национален план „Партньорство за открито управление", с хоризонт до 31 декември 2024 г., министерствата на електронното управление, на земеделието, на финансите, администрацията на Министерския съвет, Националният съвет по антикорупционни политики, Съветът за развитие на гражданското общество, Комисията за защита на потребителите и Националният инспекторат по образованието ще работят съвместно с фондациите „Програма Достъп до информация", „Медии 21", „Български център за нестопанско право", Български институт за правни инициативи, Сдружение Форум гражданско участие, Национален младежки форум и други.

Още информация тук.

В сфера бежанци/търсещи временна закрила

Вицепремиерът Калина Константинова представи нов план за временна закрила, той бе приет на редовното заседание на Министерския съвет днес

В новия план се предвижда за кризисна ситуация да се приема „когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи временна закрила, са преминали държавната граница." Разписан е и ясен списък на заложените функции и задачи, сред които е и определянето на начина на финансиране на дейностите, условията и реда за ресурсно осигуряване на престоя в страната на чужденци, потърсили и получили временна закрила.

Планът предвижда и разгръща различни варианти, при които определяща е степента на предвидимост и управляемост на кризата. Като най-важна стъпка в създаването на плана се смята включването на всички отговорни местни, централни и международни институции и ясното разпределение на техните задачи и ангажименти. Така например е предвидено активна роля да има новосъздаденият Съвет за развитие на гражданското общество чрез създаване на координационни механизми за включване на неправителствени организации в процесите за подпомагане и интегриране на потърсилите и получилите временна закрила.

На министерство на туризма се поверява задачата да координира хуманитарните програми и при необходимост да настанява бежанци с временна закрила в свои бази.

Новият план за временна закрила препоръчва още при необходимост да се създава Национален оперативен щаб към МС, който да осъществява взаимодействието с представителя на Върховния комисар на ООН за бежанците, Европейската комисия, Българския червен кръст, Международната организация по миграция, както и други български и международни правителствени и неправителствени организации.

Одобрено е предоставянето на минимална помощ на предприятия, осъществили дейност по приготвяне и доставка на готова храна за бягащи от войната в Украйна.

Със свое решение правителството одобри предоставянето на минимална помощ на предприятия, осъществили дейност по приготвяне и доставка на готова храна за бягащи от войната в Украйна, получили временна закрила в Република България в периода 11 юни - 5 юли 2022 г.

Необходимите средства за предоставяне на минимална помощ на предприятия, осъществили дейност по приготвяне и доставка на готова храна за бягащи от войната в Украйна, получили временна закрила в Република България в периода 11 юни - 5 юли 2022 г. са в размер до 770 000,00 лв. и ще бъдат осигурени в рамките на разходите, одобрени с Постановление № 105 от 30 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (обн., ДВ, бр. 41 от 2022 г.; изм. и доп, бр. 41 от 2022 г.).


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


В сфера Защита правата на човека

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне реда за изплащане и размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на ООН, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека.
Дата на приключване: 20.8.2022 г.

Предвижда се изплащането на обезщетението да се одобрява с решение на Министерския съвет, след решение на Националния координационен механизъм по правата на човека, въз основа на постигнато споразумение между заявителя и Министерството на външните работи относно неговия размер.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Заместник-министър Борислав Ганчев призова институциите да използват ефективно „сините стаи“ в Силистра и Добрич.

На двете поредни дискусии присъстваха и представители на районните съдилища, районните прокуратури, ОДМВР, Дирекция „Социално подпомагане“ и адвокатурата.

Съдии и разследващи органи от Силистра споделиха, че при разпитите под формата на игра, осъществявани пряко от психолог в помещение, наподобяващо домашна среда, информацията, споделена от детето, е по-пълна и непосредствена. Това помага много за формиране на най-подходящото решение или мярка, в интерес на детето.

Всички участници бяха единодушни, че е необходима по-добра координация между институциите във всички случаи на деца в досег със закона, така че да се защити по най-добрия начин техният интерес.

Ново заявление за възстановяване на недължимо платени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията

Утвърдени са нови Вътрешни правила за връщане на недължимо платени държавни такси, постъпили по банкови сметки на Агенция по вписванията. Новите вътрешни правила са приложими за всички регистри, водени от Агенция по вписванията.

След 4 годишно прекъсване България прие нов план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“.

На заключителното заседание на съвета, което се проведе на 9 декември 2021 г. от общо 38 първоначални предложения за мерки бяха одобрени 18 мерки, които да се включат в Четвъртия национален план и които бяха публикувани за обществено обсъждане със срокв до 10 януари 2022 г.

Въпреки успешното приключване на процеса по създаване на Национален план още в началото на 2022 г., официалното му приемане бе забавено за пореден път. Така през март статутът на България в „Партньорство за открито управление“ бе променен на „неактивен.“

След месеци затишие по темата обаче на 20.07.2022 г. Министерски съвет прие Четвъртия национален план за участието на България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ Тази важна стъпка не само гарантира продължаването на участието на България в Инициативата, но и предоставя добри възможности за развитието на откритото управление чрез изпълнение на мерките заложени в Плана.

Прозрачно финансиране и закон за доброволчеството са сред приоритетите на гражданския сектор

Само за четири месеца, и то в изключително сложна и провокативна политическа, социална и икономическа среда Съветът успя да:
  • Изработи и приеме механизъм за широки консултации и взаимодействие с други граждански организации, които да служат за пример на другите държавни институции;  
  • Приеме плътна и интензивна програма за работа до края на година, която включва ясни и прозрачни критерии за финансиране на неправителствени организации и закона за доброволчеството.
  • Даде препоръки за това как се комуникира информацията на правителствения сайт за Украйна ukraina.gov.bg;
  • Аргументира създаването на специална Работна група с Министерство на финансите и други ангажирани институции за създаване на механизъм за финансиране на граждански организации.  

КАЛЕНДАР

АКЦЕНТИ

След 4 годишно прекъсване България прие нов план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Прозрачно финансиране и закон за доброволчеството са сред приоритетите на гражданския сектор


Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 05 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 05 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: (Правен бюлетин за НПО (25 – 29 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: (Правен бюлетин за НПО (25 – 29 юли 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат