English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (22 – 26 август 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (22 – 26 август 2022 г.)
 

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера външна помощ и финансиране на НПО в чужбина

Постановление № 248 от 17 август 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. в размер до 800 000 лв. за финансово осигуряване на изпълнението през 2022 г. на Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, на проектна основа за периода 2020 – 2024 г., приета с Решение № 259 на Министерския съвет от 2020 г.

В сфера бежанска криза


Постановление № 249 от 17 август 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

Одобрява допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за финансово обезпечаване управлението на инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

В сфера право на здраве

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 103 от 2015 г. и бр. 82 от 2021 г.)

Обхватът на медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравнонеосигурени жени, включва оказването на болнична медицинска помощ по клинична пътека № 005 „Раждане“ и клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

нищо

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

В сфера защита от престъпления от омраза

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Дата на приключване: 23.9.2022 г.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се предлагат промени, които имат за цел да отговорят на образуваната от Европейската комисия (ЕК) процедура за нарушение № 2020/2321, за което на 18 февруари 2021 г. българската държава е информирана с Официално уведомително писмо № C (2021) 813 final от Генералния секретариат на ЕК. Процедурата е образувана за неправилно транспониране от Република България в националното законодателство на определени разпоредби от Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (наричано по-нататък „Рамково решение 2008/913/ПВР“ или „Рамковото решение“). Процедурата е образувана за неправилно транспониране в националното законодателство на разпоредбите на чл. 1, параграф 1, буква „в“; чл. 1, параграф 1, буква „г“ и чл. 4 от Рамковото решение.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Последната реформа в Националната телефонна линия за деца – шанс за подобрение или задълбочаване на проблемите

Още от създаването си през 2009 г. Националната телефонна линия за деца в България  е управлявана от неправителствена организация след проведен конкурс. Тази широко разпространена в Европа практика обаче е прекратена през 2020 г., когато обслужването на Националната линия се поема от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Официално мотиви за това решение не се обявяват, но според журналисти и активисти то се дължи на „на атаките и дезинформационната кампания около Стратегията за детето и законодателството за закрила на децата.“

В същата година, когато ДАЗД поема Националната линия, се намаляват щатните бройки персонал на агенцията, което явно е затруднява работата по обслужването на линията. Това става ясно от мотивите към проекта за изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето.
За да се реши този проблем, през юли 2022 г. се приема промяна на  Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, с която се предвижда функциите по осигуряването на Центъра за обаждания на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 да бъдат осъществявани като споделени услуги в системата на Министерството на труда и социалната политика.

Резултати от кампанията за приоритети за подкрепа на граждански инициативи

Четири седмици активно допитване, 300 участници, над 80 предложения. Така изглеждат цифрите в края на първия етап от кампанията за събиране на приоритетите за това как да направим средата в България по-добра, така че хората да бъдат граждански по-активни, по-свободни да казват какво мислят и по-вдъхновени да променят средата. 

Започва процесът по сформиране на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. – Важна информация за ЮЛНЦ, които искат да членуват в тях.

Очаква се приемане на Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. С Постановлението ще се създадат:
-    Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕФСУ, за периода 2021 – 2027 г. (Комитета)
-    Както и 13 комитета за наблюдение на отделните програми по Споразумението. (Комитети за наблюдение на програмите)

КАЛЕНДАР

АКЦЕНТИ

Резултати от кампанията за приоритети за подкрепа на граждански инициативи

Четири седмици активно допитване, 300 участници, над 80 предложения. Така изглеждат цифрите в края на първия етап от кампанията за събиране на приоритетите за това как да направим средата в България по-добра, така че хората да бъдат граждански по-активни, по-свободни да казват какво мислят и по-вдъхновени да променят средата.  


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 август – 2 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 август – 2 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат