English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 август – 2 септември 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 август – 2 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Нищо

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера обществени съвети

Вицепремиерът по управление на европейските средства е определен за национален координатор на участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

С решение на Министерския съвет вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов бе определен за ръководител на Съвета за координация на участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

„Партньорството за открито управление“ (ПОУ) е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението. Страната ни вече 10 години е активен участник в инициативата, като до момента българските правителства са приели и изпълнили три национални плана за действие. Трайно застъпени в тях са целевите области прозрачност и достъп до информация, отворени данни, почтено управление и гражданското участие.

Четвъртият национален план за действие бе приет на 29.07 т.г., като включените в него мерки за първи път бяха разработени и одобрени след дискусия съвместно от представители на държавни институции и граждански организации. Като форум за реализация в най-висока степен на гражданското участие, Съветът за координация подпомага процесите по съвместното вземане и изпълнение на решения от администрацията и заинтересованите страни, действа като механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на мерките на плана - както от заинтересованите страни, така и от широката общественост.

Мандатът на Съвета съвпада с действието на Четвъртия национален план за действие - до 31.12.2024 г., през септември предстои първото му заседание.

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще ръководи Съвета за развитие на гражданското общество

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов е новият председател на Съвета за развитие на гражданското общество /СРГО/, реши правителството.
Като консултативен орган на Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество, СРГО се ръководи от вицепремиер - единственият представител на държавата в Съвета, който води заседанията му, но не участва в гласуването при вземането на решения. 15 са членовете на консултативния орган, 14 от които са юридически лица с нестопанска цел с минимум 5 години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Съставът на СРГО бе определен с национално електронно гласуване и включва организациите Фондация „Български център за нестопанско право“, Сдружение „Български дарителски форум“. Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Светът на Мария“, Фондация „Български фонд за жените“, сдружение "Асоциация на европейските журналисти - България", Фондация „Заедно в час“, Сдружение „Български Червен кръст“, Сдружение „Български хелзинкски комитет“ , Фондация „За нашите деца“, Сдружение "Асоциация на парковете в България", Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“, Фондация „Карин дом“ и Сдружение „Еквилибриум“.

В сфера защита правата на човека


Правителството прие решение за одобряване на едностранна декларация по делото „Костов срещу България“, жалба № 32731/17 пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

С горепосоченото дело се повдигат оплаквания за нарушения по чл. 3 (забрана на изтезанията, нечовешкото или унизително отношение или наказание) и чл. 13 (право на ефективни правни средства за защита) от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Жалбоподателят твърди по-конкретно, че действията на полицейските служители при обездвижването и при привеждането му в психиатрична болница представляват нарушение на забраната за нечовешко или унизително отнасяне и не разполага с ефективно правно средство за защита относно оплакванията си за нарушение на забраната за нечовешко или унизително отнасяне.

В светлината на константната практика на ЕСПЧ, Съдът даде възможност за постигане на приятелски споразумения между страните на основание чл. 39 от Конвенцията при условия, предложени от Съда, но наследницата на жалбоподателя отказа това.

Определеното обезщетение възлиза на 16 400 евро и ще бъде изплатено след одобряването на едностранната декларация от ЕСПЧ.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


В сфера свободна на сдружаване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Дата на приключване: 03.10.2022 г.

Със законопроекта се прецизират разпоредбите, уреждащи книгата за етажната собственост, въвеждат се разпоредби, предвиждащи възможност общото събрание да се провежда и онлайн, както и възможност за лицата, които не са успели да присъстват в него да гласуват определени решения чрез писмена декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя) или с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изпратена по електронната поща. Регламентира се дейността на лицата, упражняващи по занятие дейност по управление на етажна собственост, като се въвеждат кумулативни условия, при наличието на които ще могат да се вписват в публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и регистрацията в него ще бъде условие за упражняване на дейността.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Единен пазар — предложение за законодателна инициатива относно трансграничните дейности на сдруженията

Целта на тази инициатива е да се гарантират пълни свободи на единния пазар за сдруженията, да се опростят техните дейности в целия ЕС и да се насърчат основните им права.

Настоящите правила създават пречки, като например допълнителни регистрации, когато сдруженията извършват трансгранична дейност в ЕС. Това може да доведе до нарушение на пазара за организациите с нестопанска цел, като засегне демократичния живот в ЕС и упражняването на основните права на Съюза.

Тази инициатива е последващо действие във връзка с резолюцията на Европейския парламент, приета на 16 февруари 2022 г.
До 28.10.2022 можете да давате становища по предложението тук.

КАЛЕНДАР

АКЦЕНТИ

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще ръководи Съвета за развитие на гражданското общество


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (22 – 26 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (22 – 26 август 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат