English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)
 
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право. 
 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера помощ за бежанци от Украйна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 от 9 септември 2022 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер 5 159 000 лв. за изпълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера помощ за бежанци от Украйна

В ОП „Околна среда“ 2014-2020 са одобрени нови мерки за подкрепа за бежанците от Украйна в Република България

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

С промените се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 30 милиона лева за изпълнение на мерки за справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на военния конфликт в Украйна. С включените мерки ще се осигури покриването на основните нужди и оказването на подкрепа на лицата, разселени от Украйна, на които е предоставена временна закрила в Република България. В съответствие с принципа на партньорство мерките са съгласувани от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма

Министерският съвет прие Решение на Министерския съвет за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ и Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 от 2022 г. на Министерския съвет.

По второто поред плащане по Програмата, обхващащо периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г., са верифицирани 435 323 броя нощувки на стойност 4 756 200,00 лева без ДДС, респ. 5 159 762,70 лева с включен ДДС.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

Удължава се периодът на действие на програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 от 2022 г., изменена с Решение № 535 от 2022 г. на Министерския съвет.

В хода на изпълнение на Програмата е идентифицирана необходимост от изменение, а именно съгласно настоящия проект на акт периодът на действие на програмата се удължава с един месец - до 31.10.2022 г.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон.

В сфера защита правата на детето

Теодора Иванова е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

Теодора Иванова е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), реши правителството. Тя заема длъжността, след като досегашният председател на агенцията Елеонора Лилова подаде оставка на 02.09.2022 г.

Иванова е висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. Доктор е по международно право и международни отношения. От средата на 2013 г. до момента Теодора Иванова е изпълнявала длъжността главен секретар на ДАЗД, а преди това е заемала постовете главен директор на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и ръководител на Инспектората на агенцията.

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев на длъжността заместник-председател на ДАЗД е назначена Ивайла Касърова. Тя е юрист по образование. Дългогодишен служител е на АСП РДСП Перник, като включително в периода 2010 г. – 2022 г. е била директор на тази регионална дирекция за социално подпомагане.

В сфера стратегически документи

Одобрен е План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 през периода 2022-2024 година

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 през периода 2022-2024 година.

Основната му задача е да допринесе за постигането на трите стратегическите цели на Националната програма - ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, реализирането на които е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие. Те са иновативна и интелигентна България; зелена и устойчива България; свързана и интегрирана България; отзивчива и справедлива България; духовна и жизнена България. За постигането на правителствените намерения в плана за действие е представена оперативната стратегия по представените в документа 13 национални приоритета.

Националната програма е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Тя определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


В сфера опазване на околната среда

Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и в съответствие със стратегическата визия за нисковъглеродна Европа до 2050 г., всяка държава членка (ДЧ) беше длъжна да представи на Европейската комисия (ЕК) Дългосрочна стратегия в областта на климата до 2050 г. в срок до 01 януари 2020 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Националният орган за управление ще бъде подпомаган от консултативен орган - разширен състав на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР), в който се включват представители на териториални и местни органи на власт и национално представени синдикални, работодателски, секторни и други организации. Разширения състав на НСБР проследява и обсъжда напредъка в управлението на мрежата Натура 2000, дава становища в процеса на разработване на стратегически документи по управление на мрежата Натура 2000, както и стратегически документи, свързани с типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, прави предложения за по-ефикасно и по-ефективно прилагане на политиките по Натура 2000, дава становище по проекта на Националната рамка за приоритетни действия.

В сфера обществени поръчки

Проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създаден чл. 117а, ал. 1 съгласно, който Министерския съвет приема методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

С проекта на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство. Основната цел на методиката е да интернализира инфлационния риск, чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.


ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Секторна оценка на риска от финансиране на тероризъм при НПО

Съгласно Препоръка 8 на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Тълкувателна бележка към нея, държавите следва да идентифицират кои видове организации попадат в обхвата на определението на FATF за „неправителствена организация" (НПО) – юридическо лице или правно образувание, или организация, която се занимава основно с набиране или разпределение на средства за дейности с благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото цели или за извършване на други видове „добри дела". При изпълнение на горепосоченото, държавите следва да използват всички съотносими източници на информация, с цел да идентифицират онези категории и видове организации, които по смисъла на своите дейности и характеристики,  е вероятно да са изложени на риск от злоупотреба за целите на финансиране на тероризъм (ФТ). Изключително важно е да бъде идентифицирано естеството на заплахите от терористичните организации за НПО в риск, както и как точно лицата, извършващи терористична дейност, злоупотребяват с НПО.

Освен това, държавите следва да направят преглед на адекватността на мерките, включително законови и подзаконови разпоредби, отнасящи се до онези категории и видове НПО, които е вероятно да са изложени на риск от злоупотреба за целите на ФТ, с оглед  предприемането на пропорционални и ефективни действия за ограничаване на идентифицираните рискове.

Резултатите от секторната оценка на риска от ФТ на НПО сектора в България ще бъдат представени на НПО, на други задължени лица, съгласно законодателството в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм (включително банки, счетоводители, данъчни консултанти и други относими лица), както и на обществеността, след като окончателният доклад бъде приет от Постоянно действащата междуведомствена работна група за целите на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, създадена с Решение № 314 от 30 май 2019 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 523 от 2 септември 2019 г. на Министерския съвет на Република България.

ВАЖНО ЗА НПО! На 30.09.2022 изтича крайният срок за подаване на ГФО и годишен доклад за дейността за 2021

До 30 септември 2022 г. всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които са извършвали дейност през 2021 г., независимо дали са в обществена или в частна полза, трябва да подадат годишен финансов отчет (ГФО) за 2021 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенцията по вписвания. В същия срок ЮЛНЦ, които са в обществена полза, трябва да подадат и годишнен доклад за дейността (ГДД) за 2021 г. ГФО и докладът за дейността се подават със заявление по образец № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети.

КАЛЕНДАР


АКЦЕНТИ

ВАЖНО ЗА НПО! На 30.09.2022 изтича крайният срок за подаване на ГФО и годишен доклад за дейността за 2021


Автор: Захари Янков, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (18–21.09.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (18–21.09.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11.09. – 15.09.2023 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11.09. – 15.09.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04.09. – 08.09.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04.09. – 08.09.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат