English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера Народно събрание

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Специфични акценти в новоприетия правилник за устройството и дейността на Народното събрание, приет от 48-мия Парламент, са:

1. В предходния правилник към тогавашната Комисията по конституционни и правни въпроси е бил уредено създаването на постоянно действаща подкомисия за наблюдение и анализ на законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи и за анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд. В новия ПУДНС разпоредбата за тази подкомисия не фигурира.
2. Уредено е отделянето на нова Комисия по конституционни въпроси (от тогава действащата Комисия по конституционни и правни въпроси), за която освен специфичните правомощия, свързани с конституционното законодателство, е предвидено да провежда обсъждания с участието на представители на науката, граждански и професионални организации.
3. Съгласно новия Правилник постоянните комисии ще заседават задължително веднъж месечно.
4. Вече стенографски протокол и аудио-визуален запис ще се извършват само за тези заседания на комисиите, в които ще се провежда обсъждане на законопроект и други актове на НС. За останалите заседания на комисиите ще се води подробен протокол.
5. Съгласно новия ПУДНС протоколите от заседанията на комисиите няма да отразяват резултатът от гласуването по парламентарни групи.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


В сфера права на детето

Приет е националният план за изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Министерски съвет прие документ, включващ водещите мерки за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване, като основен приоритет е намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване до 2030 година. Цели се да бъдат обхванати над 200 000 деца от уязвими групи. Планът включва дейности за осигуряване на безплатно образование, здравеопазване и детски грижи, както и за достъп до подходящо жилище и пълноценно хранене, съгласно уредбата в Европейската гаранция за детето. Предвижда се финансиране със средства от държавния бюджет, от Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ за програмния период 2021-2027 г.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

В проекта е представено включването на хората с психични увреждания в категорията, за която е необходимо определяне на потребността от чужда помощ, независимо от определеният процент ТНР/ВСУ, което ще допринесе за тяхното по-справедливо оценяване и осигуряване на адекватна грижа в ежедневното им съществуване, с цел компенсиране на загубата на базисни социални и ключови умения.

ЗАКОНОПРОЕКТИ ВНЕСЕНИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Можете да изпращате становища по законопроекти внесени в Народното събрание до парламентарните комисии, на които е разпределен съответният законопроект.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта, който отразява напълно промените, предложени за гласуване в предходното НС, но неуспешно, се предвиждат възможности за:
-    Онлайн провеждане на общите събрания на сдружения и читалища, както и онлайн заседания на върховните органи на фондации;
-    Членове на управителни органи да могат самостоятелно да заявяват заличаването си от Регистъра на ЮЛНЦ при бездействие от страна на организацията.

Законопроект за допълнение на закона за електронната търговия

Група депутати от Демократична България – Обединение внесоха Законопроект за допълнение на закона за електронната търговия, в който се предвижда задължение за много големите онлайн платформи, използващи системи за препоръчване на съдържание, да идентифицират анонимни и неистински потребителски профили в периода на предизборната кампания. Последващите действия спрямо идентифицираните анонимни и неистински профили ще зависят от правилата, публикувани от самите онлайн платформи, които са задължени и да изпраща обобщена информация за тези профили и действията, предприети срещу тях, до Централната избирателна комисия и до координатора на цифрови услуги – също ново предложение в законопроекта. Координаторът на цифрови услуги е независим колегиален орган изпълняващ функциите по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО.

Законопроект за ратифициране на рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на конфедерация Швейцария относно изпълнението на втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз

В Рамковото споразумение, предложено от Министерски съвет, се дава възможност за реализация на Швейцарско-българска програма за сътрудничество, чрез която България ще получи финансова помощ от 92,5 милиона швейцарски франка за периода до 03.12.2029 г. в следните области:
1. Насърчаване на икономическия растеж и социалния диалог, намаляване на (младежката) безработица;
2. Управление на миграцията и подпомагане на интеграцията. Повишаване на обществената безопасност;
3. Опазване на околната среда и климата;
4. Укрепване на социалните системи;
5. Насърчаване на гражданска ангажираност и прозрачност.
Автор: Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат