English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от гласуването по парламентарни групи отпада

 
Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от

Въз основа на новия Правилник за организацията и дейността, приет от 48-ото Народно събрание, се намалява работата на парламентарните комисии и подкомисии. В новите правила за работа се предвижда информацията, която досега се споделяше публично, да е в много по-намалени обем и подробности.

Предвид важността, която имат начинът на работа на Народното събрание и процедурите, по които функционират вътрешните парламентарни органи, обръщаме внимание на няколко съществени изменения в Правилника за организацията и дейността на 48-ото Народно събрание (ПОДНС) спрямо предходния Правилник:

  1. Досегашната Комисия по конституционни и правни въпроси е разделена и занапред ще функционира като две отделни комисии – Комисия по конституционни въпроси и Комисия по правни въпроси. Освен специфичните правомощия, свързани с конституционното законодателство, Комисията по конституционни въпроси ще провежда обсъждания с участието на представители на науката, граждански и професионални организации. 
  2. По силата на предходния Правилник към тогавашната Комисия по конституционни и правни въпроси  беше създадена постоянно действаща подкомисия за наблюдение и анализ на законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи и за анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд. В новия ПОДНС не е предвидено създаването и функционирането на такава подкомисия.
  3. Съгласно новия Правилник постоянните комисии задължително ще заседават веднъж месечно. За сравнение, в предходния ПОДНС това задължение беше уредено веднъж „седмично“.
  4. Вече не за всяко заседание на постоянните и временни комисии ще се води стенографски протокол и ще се осъществява аудио-визуален запис, а само за тези, в които ще се провежда обсъждане на законопроект и други актове на НС. За останалите заседания на комисиите ще се води подробен протокол. 
  5. В предходния ПОДНС имаше изрична уредба в протоколите от заседанията на комисиите да се посочва резултатът от гласуването по парламентарни групи. В Правилника, приет от настоящото 48-о НС, този текст е премахнат. 

Новоприетият Правилник за организацията и дейността на Народното събрание беше обнародван в Държавен вестник  на 11.11.2022 г., бр. 90


Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021–2027 г.

Интервю с Мирослав Цеков - председател на Национален младежки форумСлед приемането на  Постановление № 302 от 29 септември 2022