English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера права на детето

Нова тригодишна програма за интеграция на деца от малцинствата

Министерски съвет прие нова тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г. Мерките в новата програма са насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на мотивацията на деца и родители към образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес. Предвижда се Центърът да разработва и изпълнява проекти за подпомагане на общините и социално приобщаване на децата от етническите малцинства, както и дейности, свързани с мониторинг и оценка на образователната интеграция на децата и учениците.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерски съвет предлага за обществена консултация Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правят се редица предложения за промени, като съществено за сферата на НПО е новият чл. 63а. В него се вменява задължение на лицата по чл. 4 от ЗМИП, в т.ч. и на компетентни държавни органи, да уведомят Агенция по вписванията, ако констатират несъответствие между действителния собственик на свой контрагент, когото са установили при извършване на законоустановените проверки по ЗМИП, и вписания в регистъра на ЮЛНЦ действителен собственик на този контрагент. Агенция по вписванията следва да извърши вписване на подаденото уведомление по партидата на съответното лице и да уведоми това лице, че подобно уведомление за несъответствие е било подадено към нея. Ако уведомлението от АВ не бъде получено от законния представител или упълномощен пълномощник, то уведомлението ще се счита редовно връчено след изтичане на 1 месец от вписване на уведомлението за несъответствие.Автор: Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от гласуването по парламентарни групи отпада

Въз основа на новия Правилник за организацията и дейността, приет от 48-ото Народно събрание, се намалява работата на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021–2027 г.

Интервю с Мирослав Цеков - председател на Национален младежки форумСлед приемането на  Постановление № 302 от 29 септември 2022