English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 ноември – 25 ноември 2022 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 ноември – 25 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера Култура

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

В Държавен вестник, бр. 93, от дата 22.11.2022 г., беше обнародвана изменената и допълнена Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“. Сред новостите са новопредвидените правомощия на Управителния съвет за провеждане на конкурс за целево финансово подпомагане на програми и проекти с национално културно значение, невключени в програмата по чл. 3 от Наредбата. Изменения има и в избора на членове на експертните комисии, които оценяват проектите. Експертите вече се посочват от изпълнителния директор и се одобряват с решение на УС, който одобрява и правила за номинирането на експертите. Съгласно досегашната уредба УС с решение определяше поименния състав на техническата и на експертната комисия, както и техните председатели.

В сфера Образование

Постановление на МС № 368 от 16 ноември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

Съгласно обнародваното в ДВ, бр. 93 от 22.11.2022 г., Постановление № 368 от 16 ноември 2022 г. Министерски съвет е одобрил допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Трансферите са насочени в следните направления:
1. „Ученически олимпиади и състезания“, модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – 1950 лв.;
2. „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 3 „Културните институции като образователна среда“ – 516 086 лв.;
3. „Обучение за ИТ умения и кариера“, модул 2 „ИТ умения за бъдещето“ – 129 653 лв.  

В сфера Права на хората с увреждания

РЕШЕНИЕ № 14 от 17 ноември 2022 г. по конституционно дело № 14 от 2022 г.

В Държавен вестник, бр. 94, от дата 25.11.2022 г., беше обнародвано РЕШЕНИЕ № 14 от 17 ноември 2022 г. по конституционно дело № 14 от 2022 г. С посоченото решение КС обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето. Обявената за противоконституционна норма на ал. 5 беше част от Глава Пета „Психично здраве“, раздел II „Задължително настаняване и лечение“ на лица по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 (1. психично болни с установено сериозно нарушение на психичните функции като психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване; 2. лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция;), които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им.

Чл.158, ал. 5 постановяваше личен разпит на лицето, чието настаняване се иска, както и принудителното му довеждане при необходимост, в т.ч. и придобиването на непосредствено впечатление за състоянието на лицето от съда, когато лицето не може да се яви лично в съдебно заседание. Съгласно последното изречение от нормата, в посочените случаи, „както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, извънредна епидемична обстановка или други форсмажорни обстоятелства, лицето, чието настаняване се иска, както и вещото лице, назначено да даде експертно мнение, може да участват в делото и чрез видеоконференция, като самоличността им се удостоверява от директора на болничното заведение или от упълномощено от него лице.“


РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера Младежки политики

Министерският съвет одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г.

Министерски съвет прие Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Стратегията се фокусира върху следните цели като насърчаване на неформалното обучение, насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора, развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб, свързаност, толерантност и европейска принадлежност, насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот, насърчаване на културата и творчеството сред младите.

Предвижда се мониторингът на състоянието на младите хора в страната да се осъществява чрез проследяване на индикаторите, заложени в Национална стратегия за младежта 2021-2030 г., както и допълнителни такива, предвидени в Годишните планове за младежта, дефинирани на базата на очакваните резултати от изпълнението на заложените мерки.

В сфера Правосъдие

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 129 944 лв. по шест осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерски съвет прие решение за изплащане на суми по няколко съдебни решения, постановени от Европейски съд по правата на човека, съгласно които Република България е осъдена да плати обезщетения на ищците. Сред тези решения, постановени в периода 22.03.-18.10.2022 г., са:

1. Делото „Y и други срещу България“ е по оплаквания по чл. 2 от Конвенцията (право на живот) и по чл. 14 във връзка с чл. 2 от Конвенцията (забрана на дискриминацията). Казусът е свързан с убийството на млада жена от съпруга й, срещу когото тя многократно е подавала сигнали за домашно насилие;
2. Делото „И.Г.Д. срещу България“ касае настаняването на малолетно лице в специализирани институции (социално-педагогически интернат и възпитателно училище-интернат), а впоследствие преместването му в „защитено жилище“. Установено е нарушение на чл. 5, § 4 (обжалване на мярка, която води до лишаване от свобода) и чл. 8 от Конвенцията (право на зачитане на личния и семеен живот);
3. Делото „Стоянова срещу България“ е за убийство по хомофобски подбуди на 26-годишния син на жалбоподателката. Съдът посочва, че българската държава трябва да гарантира, че нападения, довели до смърт на жертвата, провокирани от омраза срещу действителната или предполагаема сексуална ориентация, ще се считат за по-тежки;
4. Делото „П. Х срещу България” касае оплакване по чл. 8 от Конвенцията във връзка с правната уредба, касаеща промяната на гражданската регистрация във връзка с промяна на пола и отказа на националните съдилища да признаят формално пола, към който жалбоподателката смята, че принадлежи.

ЗАКОНОПРОЕКТИ ВНЕСЕНИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Можете да изпращате становища по законопроекти внесени в Народното събрание до парламентарните комисии, на които е разпределен съответният законопроект. 

Законопроект за изменение и допълнение на закона за защита от домашното насилие

Група народни представители внасян Законопроект за изменение и допълнение на Закона за домашното насилие, със следните акценти:
-    подробна уредба в чл. 1 на предмета и целите на закона;
-    обогатяване на видовете мерки;
-    създаване на Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие и уредба на взаимодействието му с други органи и организации, както и създаване от този Национален съвет на Национална информационна система и Национален регистър за случаите на домашно насилие;
-    утвърждаване превенцията на домашно насилие като част от държавната политика, в т.ч. приемане от МС до 31.03. на съответната година на тригодишна национална програма за превенция и защита от домашно насилие;
-    подробна уредба на производството за налагане на мярка за защита пред съда.

По същия закон е подаден и друг законопроект за допълнение и изменение от друга група народни представители, в който се предвижда създаване и поддържане на кризисни центрове за лица, пострадали от домашно насили, като е посочени и изграждане на поне един такъв център на територията на всяка област (с уредба в Закона за социалните услуги).



Автор: Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от гласуването по парламентарни групи отпада

Въз основа на новия Правилник за организацията и дейността, приет от 48-ото Народно събрание, се намалява работата на