English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (януари – февруари 2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (януари – февруари 2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


Настоящият бюлетин представя обобщена извадка на законодателните инициативи за периода януари – февруари 2023 г., освен относно Закон за правната помощ (Закона за неговото изменение е от края на декември 2022 г.)

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Законодателят е обогатил кръга на лицата, субекти на правото на получаване на безплатна правна помощ. Вече консултации и представителство в извънсъдебни процедури се предоставят и на лица, чието запрещение се иска или на лица, поставени под запрещение, както и на лица с увреждания, получаващи месечна подкрепа съгласно Закона за хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен, за да упълномощят адвокат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година

В Държавен вестник, бр. 7 от 24.01.2023 г., е обнародвано Постановление №7/19.01.2023 г. на Министерски съвет, съгласно което до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Съгласно последното изменение на Закона за хората с увреждания, обнародвано в ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., в ЗХУ вече е налице процедура за продължаване действието на предходно експертно решение, когато е налице забавяне от страна на ТЕЛК/НЕЛК в издаването на ново експертно решение.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език

В брой 10 на Държавен вестник, от дата 31.01.2023 г., са обнародвани новите положения в Закона за българския жестов превод. Съгласно тези изменения правото на безвъзмездна преводаческа услуга е уредено като лично право, отказът или прехвърлянето на което са недействителни. Полученият непаричен доход от глухото или сляпо-глухото лице чрез осигурената безвъзмездна преводаческа услуга не се облага с данък по реда на ЗДДФЛ. Предвидено и повишаване на почасовата става за предоставяне на 1 час безвъзмездна преводаческа услуга – 5% от минималната работа заплата.

Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Отново в бр. 10 на ДВ от 31.01.2023 г. е обнародвано Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Предвидена е възможност нуждата от чужда помощ за лицата с психични заболявания да се определи и при степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 80 на сто и над 80 (при общо изискване за 90%). За деца тази нужда се определя при процент под 90 на сто в зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им извън семейството (детска ясла, детска градина, училище и други) и се обуславя от вида и степента на заболяването, а не от възрастта на детето.

ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Една съществена новост в правни мир, приета в последния работен ден на 48-мото народно събрание е Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г. С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

Приемането на този закон идва като резултат от транспонирането на Директива 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23.18.2019 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушаване на правото на Съюза.

Решение за приемане на Национална стратегия за младежта 2021 – 2030 г.

В бр. 14 от 10.02.2023 г. в Държавен вестник беше обнародвано Решението на Народно събрание да бъде приета Национална стратегия за младежта 2021 – 2030 г. Стратегията разглежда младите българи като „Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят“ и поставя пред себе си 7 стратегически приоритета, сред които насърчаване на неформалното обучение, на заетостта и подкрепата за младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, на здравословния и природощадящ начин на живот, както и на културата и творчеството сред младите.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

В Държавен вестни, брой 15, от дата 14.2.2023 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта. Приета е промяна в реда за оценка на проектните предложения: изискването за минимален брой на членове на експертната комисия се заменя от 5 на нечетен брой; въвежда се възможност членове на комисията да бъдат както външни експерти, така и щатни служители на ММС; въвежда се методика за извършване на оценката, както и изискуемото съдържание на протокола на комисията. 

РЕШЕНИЕ № 2 от 14 февруари 2023 г. по конституционно дело № 1 от 2022 г.

Делото е образувано на 13.01.2022 г. по искане на пленума на Върховния административен съд (ВАС) за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията във връзка с отговор на въпроса: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“

Съгласно диспозитива на решението, принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища, създадени на основание чл. 119, ал. 2 от Конституцията.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Регионален център за предприятията на социалната и солидарната икономика ще се създаде в град Ловеч

На заседание от 04.01.2023 г. Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи договор за покупка на недвижим имот в полза на държавата, който ще бъде обявен за публична държавна собственост и ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на труда и социалната политика.

Имотът се намира в град Ловеч. Придобиването му е в изпълнение на инвестиция „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на проекта е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България.

Финансирането е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одобрен е Годишен доклад за младежта за 2020 г.

На свое заседание от 18.01. 2023 г. МС прие Годишния доклад за младежта. Докладът представя обобщена информация за политиките, мерките и дейностите, насочени към младите хора в страната, които са реализирани от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта през 2020 г. По инициатива на Министерството на младежта и спорта за целите на доклада е реализирано и национално представително проучване сред младите в България.

Правителството даде съгласие България да участва по преюдициално дело С-563/2022 пред Съда на ЕС

На заседание на 25.01.2023 г. МС взе решение държавата да участва по отправеното преюдициално запитване от Административен съд - София-град. Запитването има за предмет тълкуване на разпоредби от Директива 2011/95/ЕС, Директива 2013/32/ЕС, Хартата за основните права на Европейския съюз и Закона за убежището и бежанците.

Делото пред Съда на ЕС се отнася до тълкуване на норми от Директиви 2013/32/ЕС и 2011/95/ЕС във връзка с подадена последваща молба за международна закрила на основание представено ново обстоятелство (в конкретния случай регистрация на жалбоподателите и ползване от тях на помощи от UNRWA), като с първите два въпроса се търси да се установи, дали съдът следва да отчете и разгледа новите обстоятелства, като се съобрази с наличието на сила на присъдено нещо за фактите, които вече са разгледани в предишно производство и по отношение на които е влязло в сила съдебно решение. С трети и четвърти въпрос се търси как да се направи преценка на ситуацията в зоната на действие на UNRWA към момента на произнасяне на съда по подадената жалба с оглед възможността за връщане на чуждите граждани на територията на действие на UNRWA. Поставя се въпросът трябва ли да бъде прилаган различен от обичайния подход към кандидата и до каква степен, когато се касае за лице без гражданство от палестински произход, придружавано от уязвимо лице (малолетно дете) с оглед защитата на висшия интерес на детето.

Одобрени са промени в Закона за МВР. Приет е Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2023 – 2024 г.

На заседание от 01.02.2023 г. Правителството прие промени в Закона за МВР. С предложените изменения се цели осигуряването на ефективен механизъм за бързо премахване или блокиране на достъпа до терористично онлайн съдържание, без да се засягат основните принципи за свобода на изразяване на мнение и на информация, включително свободата и плурализма на медиите.

По време на същото заседание МС приема и Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2023 – 2024 г.

Решения за одобряване на проекти за Закони за изменения и допълнения на НПК и НК

На свое заседание от 15.02.2023 г. МС одобри проект на ЗИД на НПК. Съгласно проекта делата за престъпления, извършени от непълнолетни, ще се разглеждат с предимство и при закрити врати от съдии, притежаващи специална подготовка в областта на правата на детето или които имат ефективен достъп до специализирано обучение. Специална подготовка или достъп до ефективно специализирано обучение ще се изисква и от прокурорите и разследващите органи в рамките на досъдебното производство по такива дела.

На непълнолетния обвиняем се предоставят редица допълнителни права: пълна информация за правата му ще може да получава родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него; същите лица ще могат да го придружават в съдебните заседания и при извършване на действията по разследването; медицински преглед при задържане; установяване на личностните особености, защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация.

Предлагат се и изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Изцяло нова глава урежда процедурата за извършване на индивидуалната оценка на пострадалите веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление.

В приетия на същото заседание проект на ЗИД на НК се предвиждат по-тежки наказания за престъпления по расистки и ксенофобски подбуди. Въвеждат се по-тежки наказания и за други престъпления освен убийство и телесни повреди, когато са извършени по расистки или ксенофобски подбуди. Интерес поражда и предложението за изменения на чл. 419а от глава Престъпления против мира и човечеството: предвижда се носене на наказателна отговорност за публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпленията против мира и човечеството, извършено по начин, който може да създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Предвижда се и наказателна отговорност за публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпленията, извършени по време на и във връзка с националсоциалистическия режим.

В допълнение обръщаме внимание на предложението на Министерство на правосъдието да се намалят наказанията за обида и клевета.

МС одобри промени в Закона за биологичното разнообразие и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

На заседание от 22.02.2023 г. Правителството одобри промени е Закона за биологичното разнообразие. Разработването на проекта за ЗИД е пряко свързано с необходимостта от създаване на органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнение на съответната реформа към Националния план за възстановяване и устойчивост.

По време на същото заседание МС прие и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, съгласно които се въвежда забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени (флакони, бутилки, цистерни).


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Въвеждат се допълнителни изисквания за някои категории лица по закона. Предвижда се задължение за всички задължени лица по ЗМИП (чл. 4) да уведомяват Агенцията по вписванията, когато при изпълнение на задълженията си установят несъответствие между събраните от тях данни за действителните собственици на дадено.

лице, и вписаните в съответния регистър данни за действителните собственици това лице. Предвиден е и срок за извършване на това уведомяване – до четиринадесет дни от установяване на несъответствието.

Срок за подаване на становище: 27.03.2023 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

С предложения законопроект се цели пълното транспониране Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (Директива 2012/13 ЕС). Обръщаме внимание на новата ал. 5 към чл. 55, съгласно която когато обвиняемият е лице в уязвимо положение, информацията се предоставя на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава нова ал. 7, в която е дадена дефиниция на понятието „лице в уязвимо положение“ това е лице, което поради малолетие, непълнолетие, физическото или психическото си състояние, интелектуална или сетивна недостатъчност, е възпрепятствано да участват пълноценно и ефективно в производството, включително и поради степента му на способност да разбира съдържанието или значението на предоставената му информация“.
    
Срок за подаване на становище: 30.03.2023 г.


Автор: Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 ноември – 25 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 ноември – 25 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат