English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 12 май 2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 12 май 2023 г.)
 
НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера образование

Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на български граждани за защита на отечеството

Наредбата детайлизира какво ще съдържа обучението за защита на Отечеството - ще бъде разделено на две части в класовете 10ти и 11ти.

Правилник за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Единственото изменение, което се предвижда е Общественият съвет в детската градина и в училището участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на стратегията за развитие на детската градина или училището в частта й по чл. 263, ал. 4, т. 6 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и при обсъждане на избора на ученически униформи.

В сфера гражданско участие

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество ще следва да се създаде Обществен съвет от представители на граждански организации, който да консултира комисията. Очаква се на заседание на 18.05.2023 Комисията да приеме Правила за избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Относно правилата и сроковете за избор на членове на Обществения съвет следете страницата на Комисията.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера миграция

Одобрен е Национален план за 2023 г. за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Правителството одобри Отчет на Националния план за 2022 г. за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Министерският съвет прие и Национален план за 2023 г.

Националният план е основан на разписаните цели на Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020- 2025 г . Той обхваща ключови задачи, свързани с осъществяване на ефективен граничен контрол, засилване на сътрудничеството с трети страна за намаляване на миграционния натиск и връщане на граждани на трети страни, разработване и оптимизиране на националните информационни системи за постигане на оперативна съвместимост с европейските системи, както и ефективно противодействие на трансграничната престъпност.

Анализът сочи, че през страната ни преминава Източно-средиземноморският мигрантски маршрут, което определя високи нива на миграционен натиск. Основните усилия са насочени към овладяване на мигрантския поток по българо-турската граница, както и ограничаване в максимална степен на процесите на вторично придвижване през сръбско-българската граница от Централна и Западна Европа. В този смисъл Националният план на Република България за 2023 г. се основава на сценарии, извлечени чрез анализ на риска, които отразяват възможното развитие на ситуацията по външните граници в областта на незаконната имиграция, както и предизвикателствата, набелязани в цикъла на многогодишната политика за европейско интегрирано управление на границите. Създаването на сценарии е от ключово значение за стратегическата прогноза при вземане на управленски решения за планиране на развитието на капацитета/способностите и за дейностите, които трябва да се провеждат. Тези сценарии са и възможни алтернативи, които подпомагат различните ведомства и структури в подготовката им за непредвидими, бъдеще ситуации. Именно управлението на бъдещите заплахи и предизвикателства, чрез създаване на сценарии и планиране на бъдещи действия, стои в основата на стратегическото управление, като повишава възможностите за постигане на целите на структурната единица.


В социалната сфера

Размерът на месечните социални помощи ще се увеличи от 1 юни

От 1 юни размерът на месечните социални помощи за всички групи в уязвимо положение ще се увеличи значително. Той ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си за гарантиране на правата на всички деца

Министерският съвет одобри План за действие по Програмата за сътрудничество между правителството на България и УНИЦЕФ за периода 2023-2027 г. и работен план за изпълнението му през 2023-2024 г. Основната цел на двата документа е оказване на подкрепа на институциите на национално ниво за подобряване на политиките за деца и повишаване детското благосъстояние.

Планираните мерки и дейности в плановете са насочени към засилване на подкрепата за ранното детско развитие и закрила на детето, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и мониторинг на правата на децата.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

В сфера равнопоставеност

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език

Уреждат се ясни и точни ред и условия за отчетността и заплащането при осигуряването на безвъзмездната преводаческа услуга на български жестов език на глухите и сляпо-глухите лица по линия на органите за социално подпомагане, съобразно последните законови изменения.
Ще бъдат синхронизирани изискванията към преводачите от и на български жестове език, които съгласно новите законови промени задължително трябва да бъдат регистрирани като лица, упражняващи свободна професия, като е уредена и възможността за избягване на облагането с данък на средствата за заплащане на безвъзмездна преводаческа услуга, с което се отстраняват затрудненията относно извършването на плащанията на преводачите, предоставили преводаческата услуга и с това допълнително се защитават и техните права.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Законодателство на ЕС в областта на външната намеса: Застрашено ли е гражданското общество?

Български център за нестопанско право се присъедини към 230 граждански организации от държави от целия ЕС, които се обединиха, за да изразят своята загриженост и несъгласие с предложената директива за "чуждестранна намеса", която ще създаде регистър на финансираните от чужбина организации. Това законодателство би могло да има непредвидени отрицателни последици и да възпрепятства способността на гражданските организации да изпълняват ролята си на защитници на демокрацията в Европа и извън нея. То също така ще ограничи капацитета на ЕС да подкрепя гражданското общество в риск и защитниците на правата на човека в световен мащаб.

КАЛЕНДАР

  • До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.2022 г. Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и сдружения.

АКЦЕНТИ

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество ще следва да се създаде Обществен съвет от представители на граждански организации, който да консултира комисията. Очаква се на заседание на 18.05.2023 Комисията да приеме Правила за избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Относно правилата и сроковете за избор на членове на Обществения съвет следете страницата на Комисията.Автор: Захари Янков, правен консултант в Български център за нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (1 май – 5 май 2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (1 май – 5 май 2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Цел на делата „шамари“ е формиране на „култура“ на предпазливост и автоцензура

Цел на делата „шамари“ е формиране на „култура“ на предпазливост и автоцензура

Интервю с Михаил Екимджиев Михаил Екимджиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Екимджиев и Партньори“ и практикуващ

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (януари – февруари 2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (януари – февруари 2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат