English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (23.10. – 27.10.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (23.10. – 27.10.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Бр. 89, 24.10.2024 г. 

Постановление № 202 от 19 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
С общата сума от 17 665 000 лв. се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. по:
1. „Политика в областта на опазване на недвижимото и движимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ – 1 511 000 лв.;
2. „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, както следва:
а) бюджетна програма „Сценични изкуства“ – 14 154 000 лв.;
б) бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ – 1 000 000 лв.;
3. бюджетна програма „Администрация“ – 1 000 000 лв.

Постановление № 196 от 19 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Одобрена е сума в общ размер 8 500 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. за следващ етап на националните програми в областта на науката, както следва:
1. 1 600 000 лв. за изпълнение на втория етап на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, приета с Решение № 205 на Министерския съвет от 2022 г.;
2. 3 600 000 лв. за изпълнение на втория етап на Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г., приета с Решение № 391 на Министерския съвет от 2022 г.;
3. 3 300 000 лв. за изпълнение на втория етап на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с Решение № 731 на Министерския съвет от 2021 г.

Постановление № 204 от 19 октомври 2023 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Изменението в ППЗМИП съответства на приетите промени в ЗМИП, съгласно които се изменя формата и съдържанието на декларацията за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от закона. 


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Заседание от 25.10.2023 г.

Правителството одобри Национална стратегия за околна среда 2021-2030 г., която съдържа петгодишен план за действие с конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране.

Министерският съвет прие Решение за участието на Република България в 60-ото издание на Венецианското биенале за изкуство във Венеция, Италианската република, от 20 април до 24 ноември 2024 г.

МС одобри увеличение на средствата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и хранене на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас се с 10 млн. лв., считано от 1 октомври 2023 г., както и изплащането на близо 14 млн. лв. за изграждане и ремонт на детски градини и училища. 

На своето заседание МС одобри и План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.)

Правителството одобри и промени в Закона за медицинските изделия, с които промени се предоставят правомощия на министъра на здравеопазването за пускане на пазара и/или в действие на изделия без оценено съответствие, единствено когато следва да се защити интересът на общественото здраве или безопасността и здравето на пациентите.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

НБ! Напомняме:

Тече срокът за подаване на становища по Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методика за финансиране на проекти ССД, съгласно чл. 46 от Закона за хората с увреждания

Срок за подаване на становище: 13.11.2023 г.


Сфера Държавна администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление

Във връзка с промените в ЗЕУ, в сила, обн. с ДВ бр. 80 от 19.09.2023 г., чрез които практически се въведе електронизиране на всички регистри, които закон вменява на администрация да води, с предлаганото ПМС се предлага график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със ЗЕУ.

Срок за подаване на становище: 06.11.2023 г.


Сфера Околна среда

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

С проекта на ПМС се предлагат изменения във вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми 

Срок за подаване на становища: 26.11.2023 г.


Сфера Здравеопазване

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Предвид направения анализ от страна на администрацията на МС, очертаващ необходимост от оптимизация в звената, които са ангажирани с политиките в сферата на превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН), туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИ), се предлага закриване на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ. 

Срок за подаване на становища: 26.11.2023 г.

Автор: Български център а нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат