English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30.10. – 03.11.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (30.10. – 03.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Заседание от 01.11.2023 г.

Сфера Социална политика и заетост

Държавата подкрепя с над 5 млн. лв. дейността на 21 национално представителни организации на и за хората с увреждания за бюджетната 2023 година. Те се предоставят за изпълнение на дейности за гарантиране на правата на хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване на пълноценното им включване в обществото. Предоставените от държавата средства не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

МС прие, че за 2024 г. линията на бедност в България щем е 526 лв. Стойността й се повишава с 22 лв. или с 4,4% в сравнение с 2023 г.


Сфера Образование 

Правителството отпусна 29 968 263 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Стипендиите на студентите се увеличават, максималната става 200 лева

Увеличават се стипендиите на студентите от държавните висши училища. Минималният им месечен размер се вдига от 85 на 120 лева. Максималната стипендия от 180 става 200 лева. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г.

Сфера Финанси и данъчна политика

Със свое постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. С новото постановление се предлага Съветът да отговаря за организирането и координирането на практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната при нова индикативна дата за членство – 1 януари 2025 г.
 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

НБ! Напомняме:
Тече срокът за подаване на становища по Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методика за финансиране на проекти ССД, съгласно чл. 46 от Закона за хората с увреждания

Срок за подаване на становище: 13.11.2023 г.


Сфера Здравеопазване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

С Наредба № 15 за имунизациите в Република България е определено, че имунизациите при деца с хронични заболявания се извършват съобразно препоръки, включени в методическо указание, утвърдено със заповед на министъра на здравеопазването.

В проектонаредбата са разписани заболявания и състояния, съответно условията, при които се прилагат задължителни и препоръчителни имунизации при деца.

Прецизирани са и противопоказанията, които следва да се спазват при имунизация на деца с хронични заболявания. Като общи противопоказания са обобщени остри възпалителни заболявания на различни системи и органи и хронични заболявания в стадий на декомпенсация. По отношение на противопоказанията, свързани с алергични реакции се добавят като условие за неваксиниране тежки алергични реакции спрямо съдържащи се във ваксините алергени. Определени са и дозите кортикостероиди, както и имуносупресивни лекарствени продукти и биологично лечение, при прилагането на които съответните пациенти не следва да се имунизират.

Срок за подаване на становища: 02.12.2023 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Целите, които проектоправилникът поставя пред Обществения съвет, са: 
1. наблюдение и анализ на всички дейности, свързани с правата на пациента;
2. изготвяне на ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и предоставянето му на министъра на здравеопазването;
3. анализ на прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвяне на предложения за изменението и допълнението й;
4. изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

Целта на изготвения Правилник и неговото актуализиране е да гарантира, че Съветът, като консултативен орган към министъра на здравеопазването, ще провежда своите заседания и ще изпълнява своите функции съобразно нормативните изисквания, което от своя страна ще осигури прозрачност и легитимност на предложенията и решенията, които взима.

Срок за подаване на становища: 02.12.2023 г.
Автор: Български център а нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат