English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (06.11. – 10.11.2023 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (06.11. – 10.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Брой: 93, от дата 7.11.2023 г.

С Постановление № 212 от 2 ноември 2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г. Министерски съвет постанови, че от 01.01.2024 г. размерът на линията на бедност за страната е 526 лв.


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Сфера Образование
 Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Във връзка с чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и чл. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Според проекторешението се предлага Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година да включва 78 защитени детски градини и 24 части от детски градини, от 102 населени места, от 72  общини, от 26 области, и 124 защитени училища, от 124 населени места, от 88 общини, от 25 области, или общо 226 защитени институции.

Срок за подаване на становища: 11.12.2023 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

МФ публикува свой анализ, който показва, че е необходима промяна в модела на финансиране на регионалните културни институции. В анализа попадат 3262 читалища, 111 музеи и художествени галерии и 27 библиотеки с регионален характер през 2022 г. Според данните субсидираните бройки доказват своята неефикасност, а институтите, получаващи субсидия, демонстрират по-скоро спорадична дейност. В анализа е отбелязана и слабата ангажираност на местната власт по теми като подходи и начини за оценка на работата, проучване на нагласите на населението, спрямо демографски и регионални характеристики, културни и образователни потребности и разширяване профила на предоставяните услуги.

Резюме на анализа и пълните данни по видове културни институти са публикувани на интернет страницата на МФ тук.


ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДАЗД стартира допитване до гражданите кои според тях са най-важните предизвикателства, на които трябва да отговори бъдеща Стратегия за детето. Целта на допитването е изготвяне на Национална стратегия за детето като документ, изготви документ с широка обществена подкрепа.

Всеки, който има желание да даде своето мнение може да го направи на официалната интернет страница на Държавната агенция за закрила на детето: https://sacp.government.bg/, както и на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTo-saM9Bx-iDX60bxt8WUAL_6C4eGBp_kED9VgVPLt3tkw/viewform?usp=sharing, ако предпочитате може да изразите Вашето мнение, коментари и предложения по същите въпроси на следния email адрес: strategy@sacp.government.bg 
Автор: Български център а нестопанско право

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (27.11. – 01.12.2023 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (20.11. – 24.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13.11. – 17.11.2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат