Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Промени в състава на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания

Правна
В бр. 10 на Държавен вестник е обнародвано изменението на Правилника за дейността на съвета, в който се определят лицата от страна на Министерски съвет. Така съставът му нараства с непредставените до този момент представители: по един заместник-министър на на младежта и спорта, на културата, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на околната среда и водите, на земеделието и храните и на туризма, както и член на Управителния съвет на Българския институт по стандартизация.

Министерски съвет прие законодателната си програма до юни 2015. Важни промени очакват НПО.

Една от най-важните законодателни инициативи, касаещи сферата на НПО е в бъдещите  промени в Закона  за регистър БУЛСТАТ. Те  предвиждат въвеждането на възможност за  електронно подаване на документи.  Но най-значимото инициатива в областта предстои да бъде постигната в Закона за юридическите лица с нестопанска цел – а именно изграждането на механизъм за финансиране на НПО и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество. Експертното мнение на BCNL можете да прочете тук.

Министерство на правосъдието, от своя страна, е заложило като значима инициатива приемането на Закон за физическите лица и за мерките за подкрепа. „С последния законопроект ще се гарантира, че лицата, които имат трайни затруднения при извършване на конкретни правни действия, ще получат необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на правата си – според тяхната воля и предпочитания, като се изключат институтите на заместване на волята им". Повече информация може да намерите тук.
Източник: Български център за нестопанско право, 06 февруари 2015

 

 

Сходни публикации

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...

17.06.2019
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което ...

10.06.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...