Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Изисквания и срокове за отчетност на ЮЛНЦ през 2015г.

Правна
Отчетност пред органите на Национална агенция за приходитe
 
Юридическите лица с нестопанска цел, които са осъществявали стопанска дейност или са получавали приходи от наем, както и ако са извършвали социални разходи през 2014г., независимо дали са в обществена или в частна полза, са длъжни в срок до 31 март 2015г. да подадат в НАП Годишна данъчна декларация (ГДД) за облагане с корпоративен данък по образец (чл. 92 ЗКПО).

Когато ЮЛНЦ по принцип осъществяват стопанска дейност, но през 2014г. не са осъществявали такава, попълват отделна Декларация 1010а по образец . В нея декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

ЮЛНЦ, които изобщо не осъществяват стопанска дейност, не са данъчно задължени лица по ЗКПО и не подават ГДД.
 

Отчетност пред Националния статистически институт

 
Всяко ЮЛНЦ независимо дали е в частна или в обществена полза е длъжно да подаде в срок до 31 март 2015г. в НСИ Годишен отчет за дейността през 2014 г. по образец.
 
През 2015 година НСИ  дава възможност на ЮЛНЦ да представят Годишния си отчет за дейността през 2014г. по един от следните начини:
  • По електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна  система "Бизнес статистика"
  • Чрез формуляри на хартиен носител

Попълненият хартиен формуляр на Годишния отчет за дейността през 2014г. се представя:

  • съответната териториална структура на НАП заедно с Годишната данъчна декларация – за ЮЛНЦ, извършвали стопанска дейност през 2014г. – в този случай Годишният отчет за дейността през 2014г. не се представя пред НСИ;
  • или в съответното териториално статистическо бюро – за ЮЛНЦ, неизвършвали стопанска дейност през 2014г.

ЮЛНЦ следва да подават Годишния отчет за дейността и за годината на регистрацията си, като периодът, за който се отнася отчетът, е от деня на регистрацията до края на календарната година.

Юридически лица с нестопанска цел, които не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи през 2014г. съгласно счетоводното законодателство, следва да подадат Декларация за неактивност пред НСИ. Представянето на Декларацията за неактивност в срок до 30 април 2015 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2015 година. 


Санкции при неподаване в срок на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността
 
За неподаване на приложение към ГДД по ЗКПО, включително и за годишния отчет за дейността, се налага санкция на ЮЛНЦ в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията може да нарасне от 1500 до 5000 лв.


Санкцията за ЮЛНЦ, неподали в срок годишен отчет за дейността си през 2014г. в НСИ, е в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 6000 лв. За представляващия санкцията е от 100 до 1000лв., съответно от 1000 до 3000 лв. при повторност.


Отчетност пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност при МП
 
Юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са длъжни да представят в срок до 30 юни 2015г. информация за дейността си през 2014г. пред Централния регистър при Министерство на правосъдието. В регистъра се заявяват за вписване и се представят:

  • преписи от съдебните решения за регистрация на промени;
  • списък на лицата, били в състава на управителните органи;
  • годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;
  • годишен доклад за дейността;
  • декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
  • промени в устава или учредителния акт.


Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител.
 
Отчетност на ЮЛНЦ в частна полза - чрез икономическо издание или чрез интернет


ЮЛНЦ в частна полза са длъжни в срок до 30 юни 2015г. да публикуват годишния си финансов отчет и годишния си доклад за дейността през 2014г. чрез икономическо издание или чрез интернет. Когато отчетите и докладите се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
 
Санкции при необявяване в срок на годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет

 
На ЮЛНЦ, които не са обявили годишния доклад за дейността си и финансовия отчет съгласно изискванията, може да бъде наложена глоба в размер от 2000 до 3000 лв. по Закона за счетоводството.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...