Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Държавната комисия по хазарта ще финансира проекти на ЮЛНЦ за социално отговорно поведение

Правна
На 20.03.2015г. Министерството на финансите публикува на официалния си сайт проект на Наредба, с която се предвижда финансирането на проекти за дейности за социално отговорно поведение. С такива проекти могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

В мотивите към проекта на Наредбата се посочва, че с акта се цели създаването на ясни правила и процедури за разходване на средствата по чл. 10а от Закона за хазарта за финансиране на одобрени проекти на ЮЛНЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за изчерпателно изброени дейности за:
  1. предпазване на младите хора от хазарт;
  2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
  3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
Проектът на наредба съдържа предложения за разпоредби, регламентиращи условията, начина и реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално отговорно поведение по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Разходването на тези средства следва да се извърши след провеждане на подробно описана процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение.

Законосъобразното провеждане на процедурата за разходване на средствата и защитата на правата и законните интереси на участниците в нея са гарантирани от предвидения механизъм за обжалване на актовете за предоставяне или съответно за отказ за предоставяне на финансиране.

Проектът на Наредбата, както и мотивите към него са достъпни тук

Становища по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани на имейл адрес: taxpolicy@minfin.bg в срок до 03.04.2015г. (петък) включително.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...