Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Нови изменения в Постановление №118 на МС ще намалят административната тежест върху бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ

Правна
Правителството предложи нови промени в Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предвидените изменения са насочени към повишаване ефективността, ефикасността и постигане на икономичност при разходването на средства от ЕС при избора на изпълнител от страна на бенефициентите по проекти, съфинансирани от посочените фондове.

Една част от промените в ПМС 118 на МС от 2014г. предвиждат оптимизиране на праговете за провеждане на процедура за избор с публична покана при следните нови стойности:

  • избор с публична покана се провежда, когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС равна или по-висока от 50 000 лв.;
  • избор с публична покана се провежда, когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС равна или по-висока от 30 000 лв.

В случаите, когато предвидената стойност на поръчката е под тези стойности, се предвижда директно възлагане на поръчките без провеждане на процедура за определяне на изпълнител.

Друг важен резултат, който се цели с проекта на Постановлението за изменение, е намаляването на административната тежест спрямо прилагания до момента ред за избор на изпълнител. Въведените мерки предвиждат оптимизиране на изискуемите документи за доказване на икономическото и финансово състояние на кандидатите за изпълнители. Намалява се броят и на изискуемите документи за доказване на наличието на необходимите технически и професионални способности на кандидатите, както и гаранциите, изисквани в хода на прилагане на процедурата за избор на изпълнител, като отпада изискването за внасяне на гаранция за участие в процедурата. С промените се конкретизират и текстовете по отношение на съдържанието на офертите.

В доклада си към проекта на Постановлението заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев изразява надеждата си, че предлаганите мерки ще окажат положителен ефект върху ефективното изпълнение на проектите, съфинансирани със средствата от ЕС.

Предложените промени в ПМС 118 на МС от 2014г. са съобразени с проекта на нов Закон за обществените поръчки.

Всички заинтересовани лица и граждански организации могат да изпращат своите коментари и предложения във връзка с проекта на Постановлението за изменение на постановление № 118 на Министерския съвет от 2014г. на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg. Крайният срок на обществените консултации е 16 юни 2015г.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...