Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Нови изменения в Постановление №118 на МС ще намалят административната тежест върху бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ

Правна
Правителството предложи нови промени в Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предвидените изменения са насочени към повишаване ефективността, ефикасността и постигане на икономичност при разходването на средства от ЕС при избора на изпълнител от страна на бенефициентите по проекти, съфинансирани от посочените фондове.

Една част от промените в ПМС 118 на МС от 2014г. предвиждат оптимизиране на праговете за провеждане на процедура за избор с публична покана при следните нови стойности:

  • избор с публична покана се провежда, когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС равна или по-висока от 50 000 лв.;
  • избор с публична покана се провежда, когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС равна или по-висока от 30 000 лв.

В случаите, когато предвидената стойност на поръчката е под тези стойности, се предвижда директно възлагане на поръчките без провеждане на процедура за определяне на изпълнител.

Друг важен резултат, който се цели с проекта на Постановлението за изменение, е намаляването на административната тежест спрямо прилагания до момента ред за избор на изпълнител. Въведените мерки предвиждат оптимизиране на изискуемите документи за доказване на икономическото и финансово състояние на кандидатите за изпълнители. Намалява се броят и на изискуемите документи за доказване на наличието на необходимите технически и професионални способности на кандидатите, както и гаранциите, изисквани в хода на прилагане на процедурата за избор на изпълнител, като отпада изискването за внасяне на гаранция за участие в процедурата. С промените се конкретизират и текстовете по отношение на съдържанието на офертите.

В доклада си към проекта на Постановлението заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев изразява надеждата си, че предлаганите мерки ще окажат положителен ефект върху ефективното изпълнение на проектите, съфинансирани със средствата от ЕС.

Предложените промени в ПМС 118 на МС от 2014г. са съобразени с проекта на нов Закон за обществените поръчки.

Всички заинтересовани лица и граждански организации могат да изпращат своите коментари и предложения във връзка с проекта на Постановлението за изменение на постановление № 118 на Министерския съвет от 2014г. на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg. Крайният срок на обществените консултации е 16 юни 2015г.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...