Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

Правна
На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Предложените промени целят подобряване на правната рамка в областта на социалните услуги.

Новите изменения касаят регистрацията и лицензирането на лицата, които могат да предоставят социални услуги в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Акцент в законопроекта са предложените промени във връзка с лицензирането на доставчиците на социални услуги за деца. Освен че се прецизират процедурите за регистрация и лицензиране, те се и облекчават с цел стимулиране на доставчиците да предоставят социални услуги.

Друга важна част от промените са свързани с улесняване достъпа до социалните услуги. Съществена новост в законопроекта е въвеждането на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата. Предвиден е максимален срок до 3 години за настаняване на определени уязвими групи в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип. Засилва се и съдебният контрол върху настаняването като гаранция за защита правата на потребителите на социалните услуги.

На следващо място, регламентиран е обменът на информация по служебен път. Така Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще извършва служебно вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги за деца, получили лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Със законопроекта се внасят и промени в правилата, отнасящи се до събирането на таксите, заплащани от лицата, които ползват социални услуги, финансирани от държавния бюджет, с цел да се подобри тяхната събираемост.

Становища във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане могат да се изпращат на имейл адрес tlubenova@mlsp.government.bg, с лице за контакт Теодора Любенова, държавен експерт в отдел ПСВДС, дирекция СВ към МТСП, както и на Портала за обществени консултации на МС. Крайният срок на обществените консултации е 30 юни 2015 г.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

25.03.2014
СРОКОВЕ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ през 2014 СРОКОВЕ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ през 2014

Отчетност пред органите на Националната агенция по приходите:ЮЛНЦ, които са извършвали стопанска ...