Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица

Правна

Настоящият мониторинг на БЦНП е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за  изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Ето, какво се случи през изминалата седмица - 10-14 август 2015 г.


I. В Държавен вестник, бр. 61 от 11.08.15 г., бяха обнародвани:

 • Новите изменения в Кодекса за социално осигуряване, с които пенсионната реформа стана факт - от 1-ви януари 2015г. ще имаме право на пенсия само ако сме навършили 60 години и 10 месеца - за жените, и 63 години и 10 месеца - за мъжете. Наред с това е необходимо да сме натрупали осигурителен стаж от 35 години и 2 месеца - за жените, и 38 години и 2 месеца за мъжете.

За да се изравни пенсионната възраст за жените и мъжете (65 г.):

- До 31 декември 2029 г. възрастта за жените ще се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

- 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете ще се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.


За повече информация.


 • Указ № 162 на Президента, с който изборите заобщински съветници и за кметове бяха официално насрочени за 25 октомври 2015 г.
 • Указ № 163 на Президента, с който беше определен „Ден за пряка демокрация". На 25 октомври 2015 г. ще се произведе национален референдум и гражданите ще кажат „ДА" или „НЕ" на въпроса: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?" 

II. В Държавен вестник, бр. 62 от 14.08.2015г. бяха обнародвани:

 • Постановление № 207 от 6 август 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 107 на МС от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
Така, считано от 14 август 2015г., в случаите, когато оценката на проектните предложения се извършва в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), председателят ще трябва да уведомява ръководителя на управляващия орган чрез ИСУН 2020 за приключване на работата на оценителната комисия.
С новите изменения вече ще бъде възможно определянето на междинно звено при извършване на оценка на проектните предложения (чл. 28, ал. 5). Също така управляващите органи ще могат да предоставят безвъзмездна финансова помощ за финансиране на еднотипни и повтарящи се дейности, свързани с предоставяне на услуги с национално или регионално покритие на физически лица, на конкретни бенефициенти, които предоставят съответната услуга по силата на нормативен акт (нов чл. 28а).

За повече информация.


III. На заседание на Министерски съвет от 12.08.2015 г. бяха приети:

 • Решение за одобряване на Доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. – вносител - министърът на образованието и науката.
 • Решение за одобряване на Доклад с нови и актуализирани мерки в отговор на препоръката на Съвета от 2015 г. относно Националната програма за реформи на България за 2015 г. и съдържаща становище. на Съвета относно Конвергентната програма на България (2015-2018 г.) – вносител - министърът на финансите.
 • Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 332 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – вносител - заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политик.
 • Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – вносител - заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

- Промените са свързани с възможността за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа от безработни лица, получаващи месечна помощ и невключени в програмите за заетост, спрямо тях не се прилага задължението за полагане на общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за общественополезни дейности. Възнаграждението по такъв договор няма да се счита за доход при определяне размера на социалните помощи.

 • Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските – вносител заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

- Обновени правила за уведомяване и ползване на годишен платен или неплатен отпуск, включително отложен или неизползван от предходни календарни години, на работници и служители, работещи по трудово правоотношение.

- Наредбата предвижда задължение за работодателите да уредят в Правилника за вътрешния трудов ред условията и реда за въвеждане и начина на отчитане на работното време при променливо работно време.

Всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България могат да бъдат намерени в Системата за правна информация на МС


IV. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, е публикуван за обществено обсъждане:

 •  Нов Закон за държавните такси

- Целева група – всички заинтересовани страни.

-  Краен срок за обществени консултации – 26.08.2015 г.


 За повече информация.


V. На сайта на Министерството на правосъдието е публикуван за обществено обсъждане:

 • Обновен вариант на проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

- Допълнителни бележки и предложения по проекта на ЗФЛМП могат да бъдат изпращани на адрес: r_dicheva@justice.government.bg


Законопроектът и мотивите към него могат да бъдат намерени на сайта на правосъдното министерство, Раздел „Проекти на нормативни актове".

 

VI. На сайта на Министерството на образованието и науката бе публикуван за обществено обсъждане:

 • Проект на Национален календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2015/2016 г.

- Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" на e-mail: n.tomova@mon.bg .

- Краен срок на обществените консултации - 17.08.2015 г. включително.

 

Проектът на Националния календар може да бъде намерен на сайта на МОН 


VII. В Народното събрание бяха внесени 2 нови законопроекта:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците.

- Внесен от Министерски съвет на 06.08.2015 г.

Новите изменения и мотивите към законопроекта могат да бъдат намерени на сайта на НС, секция „Законодателство", раздел „Законопроекти" 

 • Нов Закон за обществените поръчки

Целият текст на законопроекта и мотивите към него могат да бъдат прочетени на сайта на НС, секция „Законодателство", раздел „Законопроекти".


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...