Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (17-21 август)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Ето, какво се случи през изминалата седмица – 17-21 август 2015 г.

I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 63 от 18.08.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:

 • Постановление на Министерски съвет за закриване на домове за медико-социални грижи за деца.
Така, считано от 1 октомври 2015г. в страната ще бъдат закрити още 8 дома за медико-социални грижи за деца. Това са ДМСГД в Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Търговище и „Света Параскева" – София.

С преходните и заключителни разпоредби на Постановлението се внасят промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). Съгласно новите изменения в центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ще могат да бъдат настанявани и деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи въз основа на специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите от постоянни медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична помощ.

За повече информация.


- Промените касаят случаите, когато безработните лица в трудоспособна възраст, получаващи месечни помощи и невключени в програмите за заетост, сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се освобождават от задължението да полагат общественополезен труд. При определяне на размера на социалните помощи възнаграждението по такъв договор няма да се счита за доход.

- Създава се ново задължение за работодателите, които следва да уреждат в Правилника за вътрешния трудов ред специални условия и ред за въвеждане и начин на отчитане на работното време при променливо работно време, когато извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица.
- Изменят се някои от правилата, свързани с ползването на платения годишен отпуск.

За повече информация


II. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 63 от 18.08.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

- Новите текстове уреждат съставянето на акт за раждане на мъртвородено дете въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от раждането и възможността за издаване на препис-извлечение от акта за раждане на мъртвородено дете и по искане на трето лице, когато това се налага за извършване на погребение на мъртвороденото дете.

- В нов раздел се регламентира производството по възстановяване и промяна на имената на българските граждани, на които принудително имената са променени, и на родените след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени.

За повече информацияIII. На заседание на Министерски съвет от 19.08.2015 г. бяха приети следните актове:

 • Постановление приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност за дейности за социално отговорно поведение  по чл. 10а от Закона за хазарта – вносители: министърът на финансите, министърът на здравеопазването, министърът на младежта и спорта

- В новата наредба се регламентират условията, начина и реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално отговорно поведение по бюджета на Държавната комисия по хазарта. Предвижда се разходването на средствата по чл. 10а от ЗХ да се извършва след провеждане на прозрачна процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения на ЮЛНЦ в обществена полза за финансиране на дейности за социално отговорно поведение.

За повече информация.

 • Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие – вносител: министърът на регионалното развитие и благоустройството
- Проектозаконът  въвежда задължителни изисквания за провеждане на обществени консултации при разработване на нови, актуализация и оценка на изпълнението на действащи национални и регионални документи за пространствено развитие. С тази промяна се засилва ролята на партньорите и на гражданските организации по отношение определяне на дългосрочната политика за развитие на районите на страната.

За повече информация.

 • Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. – вносител: министърът на културата

-  Одобрените средства за насърчаване на децата с изявени дарби са в размер на 112 915 лв.

За повече информация.

Всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България могат да бъдат намерени в Системата за правна информация на МС.

IV. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, са публикувани за обществено обсъждане:

 • Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 година за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година, финансирани от Министерството на образованието и науката и ученици от общински училища

-  Допълнителните средства са в размер на 188 325 лв. и се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2015 година
-  Целева група – всички заинтересовани страни.
-  Краен срок за обществени консултации – 03.09.2015 г.

За коментари и становища.


 • Проект на Националната програма за закрила на детето за 2015 г.
-  Акцент в новата програма са дейностите, насочени към намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето на децата и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. Специално внимание е отделено на дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила на детето и финансовата подкрепа в тази област в контекста на протичащия процес на деинституционализация на грижата за деца. Планирани са и дейности, касаещи правораздавателната съдебна система, които имат стратегическо значение за провежданата реформа в областта на детското правосъдие.

-  Целева група – всички заинтересовани страни.
-  Краен срок за обществени консултации – 04.09.2015 г.

За коментари и становища.

V.   На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван за обществено обсъждане:

 • Проект на Национална програма за закрила на детето 2015 г.
-    Лице за контакт: Даниела Филипова – държавен експерт в дирекция „Социално включване", сл. тел.: 02/8119 660, е-mail: dfilipova@mlsp.government.bg
-    Краен срок за подаване на предложения и становища – 01.09.2015 г.

Проектът на Националната програма и анотацията към него могат да бъдат намерени на сайта на МТСП, подсекция „Проекти на нормативни актове".

VI.    На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани за обществено обсъждане:

 • Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа", „Модернизиране на системата на професионалното образование", „На училище без отсъствия" и „С грижа за всеки ученик", одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
-    Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани
към дирекция „Финанси" на e-mail m.botev@mon.bg 
-    Краен срок на обществените консултации – 01.09.2015 г. включително.

Проектът на Постановлението и докладът към него могат да бъдат намерени в сайта на МОН

 • Проект на учебен план на помощно училище – за обучение на ученици с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания – I-VIII клас
 • Проект на учебен план на средно специално общообразователно училище за деца с увреден слух – за обучение на ученици с увреден слух и с множество увреждания – I-XII клас
 • Проект на учебен план на средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение – за обучение на ученици с нарушено зрение и с множество увреждания – I-XII клас

-  Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" на  e-mail: g.gancheva@mon.bg;

-  Краен срок на обществените консултации – 31.08.2015 г. Включително.


Всички учебни планове и разпределенията на учебните предмети по тях могат да бъдат намерени на сайта на МОН.
Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...