Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (24-28 август)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Ето, какво се случи през изминалата седмица – 24-28 август 2015 г.

I.  В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 66 от 28.08.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:

  • Постановление за изменение на Постановление № 322 на МС от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

Вследствие на промените новото наименование на Постановлението вече звучи по следния начин: „Постановление за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България."

Наред с досегашните оперативни програми („Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", „Развитие на човешките ресурси", „Административен капацитет", „Техническа помощ", „Регионално развитие", „Транспорт", „Околна среда 2007-2013") Постановлението ще се прилага и спрямо следните оперативни програми:  
- „Региони в растеж";
- „Иновации и конкурентоспособност";
- „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020";
- „Транспорт и транспортна инфраструктура";
- „Околна среда 2014 – 2020";
- „Добро управление";
- „Наука и образование за интелигентен растеж";
- Програма за морско дело и рибарство;
- Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Управляващите органи и междинните звена ще бъдат задължение да предоставят на кандидатите и на бенефициентите по програмите, за които отговарят, възможност за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата и да ги информират по подходящ начин за това.

За повече информация.

  • Постановление на МС за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на ЮЛНЦ, определени за общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а Закона за хазарта.

-   Наредбата съдържа разпоредби, регламентиращи начина за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално отговорно поведение по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Предвижда се безвъзмездното финансиране да се извършва след провеждане на прозрачна процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение. Оценяването и подборът на проектните предложения ще се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на ДКХ. Дейностите за социално отговорно поведение включват предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост, както и провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.

За повече информация.

  • Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на МС от 2015 г.
- Одобряват сес допълнителни разходи/трансфери в размер 112 915 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата, и стипендии на учениците от общинските училища.

За повече информация.


II.   На заседание на Министерски съвет от 26.08.2015 г. бяха приети следните актове:

  • Решение за признаване на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА" за представителна организация на нац.равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания – вносител: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
За повече информация.

  • Законодателна програма на МС за периода 1 юли – 31 декември 2015 г. – вносител - министър-председателят
В програмата са включени 80 законопроекта, като сред тях са предложения за промени в приоритетни за правителството области. Финансовото министерство ще внесе Законопроект на Кодекс за застраховането, с който ще бъдат въведени изисквания на три европейски директиви. Поправки в Закона за защита при бедствия готви МВР, а министерството на отбраната ще предложи редакция на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Кабинетът ще разгледа поправки в Закона за закрила и развитие на културата. С тях ще влязат в сила единни правила за финансиране чрез стандарти на държавните, регионалните и общинските културни институти в сферата на музеите и подводните археологически проучвания и библиотечното дело.

Програмата на правителството предвижда да бъдат направени поправки и в Закона за висшето образование, които ще доведат стимулиране на научноизследователската дейност на висшите училища и развитието на иновациите. Предвижда се създаване на Център за оценка на риска по хранителната верига като самостоятелно звено на подчинение на министъра на земеделието и храните. Неговите компетентности и функции ще бъдат разписани в отделен закон.

МОСВ ще предложи промени в 3 закона – за управление на отпадъците, за биологичното разнообразие и за защитените територии. Здравното министерство готви изменение и допълнение на Закона за здравето, с които ще се създаде единна информационна здравна система, оптимизиране на органите на медицинската експертиза

  • План за действие за периода 2015-2016г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. – вносител - заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

-  Сред политиките, които са заложени за намаляване на бедността и социалното изключване са осигуряването на равен достъп до предучилищно и училищно образование, до качествено здравеопазване и устойчивост на социалните плащания Предвижда се да се подобри взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализирането на общи цели за социално включване.

-  В приетия документ са заложени и мерки за подобряването на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на бездомните. За постигането на целите в Плана и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се поставя акцент върху партньорството между централната, местната власт и неправителствения сектор

Текстът на Плана може да бъде намерен за сайта на МТСП.


  • Проект за закон за изменение на Закона за нормативните актове – вносител - заместник министър - председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
-  Предлаганите промени са свързани с подобряване на процедурата за обществено обсъждане на нормативните актове и въвеждането на института за оценка на въздействието в законотворческия процес.

За повече информация.


III.  На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, са публикувани за обществено обсъждане:

  • Доклад за междинна самоооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по иницативата "Партньорство за открито управление"
-    Целева група – всички заинтересовани страни.
-    Краен срок за обществени консултации – 07.09.2015 г.

За коментари и становища.

Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...