Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (14-18 септември)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Ето, какво се случи през изминалата седмица – 14 септември – 18 септември 2015 г.

I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 70 от 11 септември 2015 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:

  • Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
  • Така, вече с нормативен акт се регламентират условията и редът за обучаване на бъдещите кадри чрез работа или познато още като дуално обучение. Това е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение. Такава институция може да бъде: професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение. Положителното е, че дуалното обучение включва освен обучение в институция и практическо обучение в реална работна среда

 

За повече информация 


  • Постановление, с което се одобряват допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015  г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия".


Одобрените допълнителни трансфери за финансиране на дейности, изпълнявани от общински училища по Национална програма „На училище без отсъствия", мярка „Без свободен час" са в размер на 732 790 лв.. Средствата ще бъдат разпределени на съответните общини съгласно приложение към Постановлението.

За повече информация 

***

 

II. На заседание на Министерски съвет от 9 септември 2015 г. бяха приети следните актове

1. Три постановления, с които Кабинетът одобри допълнителни трансфери за близо 2,838 млн. лв. по бюджетите на общини. Средствата, които са предвидени в бюджета, ще бъдат използвани за финансиране на различни образователни дейности. Вносители са министърът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта.

 

-По Националната програма „Училището – територия на учениците" бяха одобрени допълнителни 736 896 лв. С тях ще се осигурят условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес на учениците от начален етап и ще се създадат възможности за достатъчно време за усвояването на учебния материал и поддържане на трайни знания.

-Дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета ще бъде подпомогната финансово с 2 049 500 лв. през второто полугодие на 2015 г. По този начин се предвижда да се стимулира развитието на извънучилищните дейности и осмислянето на свободното време на над 60 000 деца и ученици, които посещават кръжочни занимания, както и заведения за диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. С това се цели и ограничаването на броя на преждевременно отпадащите ученици от образователната система.

За повече информация

2. Проект на закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, вносител - министърът на финансите.

С новите изменения в ДОПК се предвижда въвеждането на нови разпоредби, регулиращи осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането й, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация.

За повече информация


3. Писмо до Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) относно изменение на Заемното споразумение по Проекта за социално включване

 

Към момента 66 общини предоставят услуги за ранно детско развитие, които се финансират от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по Проекта за социално включване. С предложеното изменение срокът за усвояване на заемните средства по проекта се удължава с три месеца – от 30.09.2015 г. на 31.12.2015. Удължаването на срока се извършва, с цел да не се прекъсва предоставянето на разкритите услуги за ранно детско развитие и да се осигури плавен преход към финансирането на услугите чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. от началото на 2016 г.

За повече информация 

 

 ***

 

III. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020"

 

- Проектоправилникът накратко - Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенция по заетостта на заети и безработни лица – представители на целевите групи по съответните проекти по ОП РЧР. Едно и също лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, и само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице.

 

- Краен срок на обществените консултации - до 25.9.2015 г., включително.

 

 

Текстът на проектопостановлението е публикуван на Портала за обществени консултации. За становища и коментари могат да бъдат изпращани на www.strategy.bg, както и до МТСП на електронен адрес - gvarbanova@mlsp.government.bg и alexandrova@mlsp.government.bg.2. Проект на Решение на Европейската комисия относно референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектор туризъм.

 

 

- За проекторешението на ЕК накратко - референтният документ, визиран в решението на ЕК, описва най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за специфичен сектор. Документът е предназначен за организации, които вече са регистрирани или планират регистрация по схемата за Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). Това есхема за доброволно участие на организации, които поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните си показатели. Европейският документ може да бъде полезен и за организации, които желаят да подобрят екологичните си показатели.

 

- Краен срок на обществените консултации – до 28.9.2015 г., включително

 

 

Проектът на решението на ЕК е достъпен на Портала на обществени колнсултации. За становища и коментари.

 

 

3. Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

 

- Проектозаконът накратко – Заложените промени са свързани с хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане, както и привеждане в съответствие на текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие. В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 

- Краен срок на обществените консултации - 26.09.2015 г. включително

 

 

Текстът на проектозакона и мотивите към него са публикувани на Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на финансите. Становища и коментари могат да се споделят на портала, както и да се изпращат до финансовото министерство на електронен адрес - taxpolicy@minfin.bg.

 

***

 

 

IV. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на закон:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

 

- Внесен от Министерски съвет на 01.09.2015 г.

- Статус – внесен в зала за второ четене и приет на 09.09.2015 г.

- Предстои – обнародване на финалния вариант на текста на закона в Държавен вестник.

 

Първоначалният текст на проектозакона и всички доклади на участвалите парламентарни комисии са достъпни на сайта на Парламента.

 

 

 

 


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...