Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (23-25 септември)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Ето, какво се случи през изминалата седмица – 23 септември – 25 септември 2015 г.

I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 73 от 25 септември 2015 г., бяха обнародвани:

  • Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
В наредбата е уреден редът за употреба на всички законоворегламентирани помощни средства от органите на МВР: белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини и бронирани машини.

За повече информация

 ***

 

II. На заседание на Министерски съвет от 23 септември 2015 г. беше приет следния акт:

Проект на закон за електронната идентификация, вносители - заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С него се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, която представлява процес на използване на данни в електронна форма, представящи по уникален начин съответното лице. В законопроекта са определени правомощията, функциите, задълженията и отговорностите на всички участници при издаването и управлението на електронна идентичност на физическите лица и на електронната идентификация.


За повече информация 

 

***

 

 

III. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:

 

1. Проект на Закон за държавните помощи

 

- Проектоправилникът накратко - Проектът на нов Закон за държавните помощи цели отмяна на действащия. Той концептуално не изменя съществуващия ред. Запазват се съществените моменти, а именно общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, същността на процедурите, обменът на информация и координация. Същевременно с проектозакона се въвеждат важни и значителни по обхват и съдържание конкретни регулации, които обхващат в пълнота проведения процес от Европейската комисия по модернизация на правилата по държавните помощи 2012-2014 година. Проектът на нов Закон за държавните помощи, също така усъвършенства и прецизира националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти и практики на Съда на Европейската общност в областта на държавните помощи.

 

- Краен срок на обществените консултации - до 08.10.2015 г., включително.

 

Текстът на проектозакона е публикуван на Портала за обществени консултации. За становища и коментари могат да бъдат изпращани на www.strategy.bg.

 

***

 

IV. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на закон:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

 

  • Внесен от група народни представители от РБ на 24.09.2015 г.
  • Статус – разпределен в следните комисии:

- Комисия по правни въпроси (водеща)

- Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (участваща)

- Комисия по икономическа политика и туризъм (участваща)

- Комисия по бюджет и финанси (участваща)

 

Първоначалният текст на проектозакона са достъпни на сайта на Парламента.

 

***

 

V. Оперативни програми:
Публикувани са за обществено обсъждане проектите на годишни индикативни работни програми за 2016 г. на оперативните програми, съдържащи планираните за годината конкурси за финансиране на проекти:

- ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г."

 

- ОП "Околна среда 2014-2020 г."


- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

 

- ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"

 

- ОП "Иновации и конкурентоспособност"

 

- ОП "Региони в растеж"

 

- ОП "Добро управление"

 

 


Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...