Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Из българското законодателство през изминалата седмица (23-25 септември)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Ето, какво се случи през изминалата седмица – 23 септември – 25 септември 2015 г.

I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 73 от 25 септември 2015 г., бяха обнародвани:

  • Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
В наредбата е уреден редът за употреба на всички законоворегламентирани помощни средства от органите на МВР: белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини и бронирани машини.

За повече информация

 ***

 

II. На заседание на Министерски съвет от 23 септември 2015 г. беше приет следния акт:

Проект на закон за електронната идентификация, вносители - заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С него се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, която представлява процес на използване на данни в електронна форма, представящи по уникален начин съответното лице. В законопроекта са определени правомощията, функциите, задълженията и отговорностите на всички участници при издаването и управлението на електронна идентичност на физическите лица и на електронната идентификация.


За повече информация 

 

***

 

 

III. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:

 

1. Проект на Закон за държавните помощи

 

- Проектоправилникът накратко - Проектът на нов Закон за държавните помощи цели отмяна на действащия. Той концептуално не изменя съществуващия ред. Запазват се съществените моменти, а именно общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, същността на процедурите, обменът на информация и координация. Същевременно с проектозакона се въвеждат важни и значителни по обхват и съдържание конкретни регулации, които обхващат в пълнота проведения процес от Европейската комисия по модернизация на правилата по държавните помощи 2012-2014 година. Проектът на нов Закон за държавните помощи, също така усъвършенства и прецизира националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти и практики на Съда на Европейската общност в областта на държавните помощи.

 

- Краен срок на обществените консултации - до 08.10.2015 г., включително.

 

Текстът на проектозакона е публикуван на Портала за обществени консултации. За становища и коментари могат да бъдат изпращани на www.strategy.bg.

 

***

 

IV. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на закон:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

 

  • Внесен от група народни представители от РБ на 24.09.2015 г.
  • Статус – разпределен в следните комисии:

- Комисия по правни въпроси (водеща)

- Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (участваща)

- Комисия по икономическа политика и туризъм (участваща)

- Комисия по бюджет и финанси (участваща)

 

Първоначалният текст на проектозакона са достъпни на сайта на Парламента.

 

***

 

V. Оперативни програми:
Публикувани са за обществено обсъждане проектите на годишни индикативни работни програми за 2016 г. на оперативните програми, съдържащи планираните за годината конкурси за финансиране на проекти:

- ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г."

 

- ОП "Околна среда 2014-2020 г."


- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

 

- ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"

 

- ОП "Иновации и конкурентоспособност"

 

- ОП "Региони в растеж"

 

- ОП "Добро управление"

 

 


Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...