Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (28 септември - 2 октомври)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Изминалата седмица се оказа доста динамична откъм внасянето и приемането на промени в правната рамка. Ето, какво всъщност се случи през нормотворческата седмица – 28 септември – 2 октомври 2015 г.

I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 75 от 29.09.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:
 
  • Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа", „Модернизиране на системата на професионалното образование", „На училище без отсъствия" и „С грижа за всеки ученик".
Така бяха одобрени нови допълнителни трансфери в размер 5 702 908 лв., разпределени към десетки общини под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за реализиране на дейностите по националните програми, свързани в развитието на средното образование.

 


  • Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Вече неправителствените организации ще могат да се обръщат към дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси" на Държавната агенция за бежанците, която ще бъде ангажирана сподпомагане дейността по обучение на експерти от гражданските организации за работа с търсещите и получили международна закрила лица. От своя страна, дирекция „Социална дейност и адаптация" към Агенцията ще съдейства намеждународни и неправителствени организации в процеса на интеграция на чужденците, получили международна закрила.

Към текста на постановлението.

 

I.a. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 76 от 02.10.15 г., беше обнародвана и влезе в сила:
  •  
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

След въведените изменения крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г. Промените също така са свързани с изискване на допълнителен набор от документи при заявяване на съответно плащание.


Към текста на наредбата 

 

***

 

I. На заседание на Министерски съвет от 30-и септември 2015 г. бяха приети следните актове:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносител - министърът на правосъдието.

 

Кабинетът одобри едно от предложенията за промени в ЗЮЛНЦ, свързано с прехвърляне на регистрацията на НПО от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията. По този начин се цели намаляване на регулаторната тежест върху регистрационния режим на юридическите лица с нестопанска цел. По-конкретно се предвиждат по-бърза процедура по регистрация на ЮЛНЦ, намаляване на държавните такси, създаване на възможност за електронно подаване на документи и освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност.

Законопроектът е в изпълнение на част от мерките, заложени стратегическите документи на МС, а именно – Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г.

В тази връзка граждани и неправителствени организации обединиха усилията си и настояват за обсъждане и едновременно приемане на пълния пакет с отдавна подготвените предложения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Исканите промени в нормативния акт са в три основни направления: създаване на държавен фонд за подкрепа на иновативни идеи на конкурсен принцип, на консултативен съвет към министър-председателя и промени в процедурата по регистрацията на НПО.

За да подкрепят по-бързото приемане на поправките в ЗЮЛНЦ, Български център за нестопанско право, Форум гражданско участие, Български дарителски форум и Национална мрежа за децата инициираха събиране на подкрепа за приемането и на тези две предложения. Петицията може да бъде намерена на http://www.ngobg.info/bg/campaigns/petition/213.html.

За повече информация
.


2. Постановление за допълнение на тарифата за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати. Вносител – министърът на културата.

 

С постановлението се определя нов размер на таксата за присъждане на международни стандартни номера на българските издания (ISBN) – книги, периодика и други видове документи, въведена със Закона за обществените библиотеки. Предвидените такси са свързани с определяне на издателски идентификатор (код) и са в размер от 5 лв. до 44 лева. Дейността по присъждане на ISBN е възложена на Националната библиотека.

Международният стандартен номер на книга (ISBN) позволява идентифициране на публикациите и търговското им разпространение. Международната агенция за ISBN е сдружение, обединено около интересите на издатели, библиотекари и книготърговци за спазване на стандартите за идентификатор на изданията.

За повече информация.   


3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Вносител – министър-председателят.

 

В законопроекта се описват групите лица, спрямо които се налагат предвидените в Закона мерки – физически и юридически лица, групи и организации, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета, с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, както и лица и организации, включени в списък, приет с решение на Кабинета. Новите разпоредби регламентират реда, по който ще се налагат мерките спрямо различните групи лица.

За повече информация
.


4. Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2015г., в т. ч. и за Български червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария. Вносители – заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министърът на труда и социалната политика

 

България ще предостави чрез МВР и БЧК общо 50 шестместни палатки, 2000 одеяла и 1000 единични спални комплекта. Помощта следва да допринесе за по-бързото преодоляване на последиците от сериозния бежански поток в Унгария особено предвид наближаващия зимен сезон. Общата стойност на безвъзмездната помощ заедно с транспортирането възлиза на 113 300 лв.

Решението на МС е взето предвид ангажимента на страната като държава-член на ЕС и НАТО да допринася за стабилността в региона на Югоизточна Европа и в контекста на европейската солидарност.

 

За повече информация.

   ***

 

II. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:

 

 

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

 

- Проектозаконът накратко – Изготвените промени са насочени към подобряване на институционалната рамка за електронното управление, която включва създаването на Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) и Държавно предприятие „Единен системен оператор" (ДПЕСО).


- Новата Държавна агенция ще отговаря за стратегическото планиране и бюджетното програмиране на хоризонталните политики за електронно управление, както и за развитието и поддръжката на техническата инфраструктура, информационните центрове и комуникационната мрежа на държавната администрация.


- Предвиденото със законопроекта Държавно предприятие „Единен системен оператор" ще осъществява дейности по: разработка и интеграция на електронни услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии; делегирано управление на междуведомствени проекти; защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги; поддръжка и системна администрация на бази данни, информационни системи, услуги и др.

 

- Краен срок на обществените консултации - до 15 октомври 2015 г., включително.

 

За становища и коментари

 

2. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.

 

- За проектоправилника накратко – С промените се цели да се подобри и засили взаимодействието на училищния екип с отделите „Закрила на детето", местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, родителите и самите деца. Регламентира се запознаването с правата на децата още при постъпването им в училище, както и усъвършенстването на корекционно-възпитателната работа.

 

 -  Краен срок на обществените консултации – до 15 октомври 2015 г., включително.
 

За становища и коментари

 

***

 

III. В Народно събрание бяха внесени за гласуване и приемане следните проекти на закон:

 

1. Закон за предучилищното и училищното образование

 

-Акценти - изцяло нова концепция на образователната система в България.

-Внесен от група депутати на 21.11.2014г.

-Статус – приет в зала на второ четене на 30.09.2015г.

-Предстои - обнародване в Държавен вестник на финалния вариант на текста на закона.

 

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

- Акценти - нови правила при възлагане на обществени поръчки или поръчки чрез публична покана , чийто предмет е включен в списъка по Закона за интеграция на хората с увреждания. В тези случаи възложителят щебъде длъжен да отделя част от предмета на обществената поръчка в една или в няколко обособенипозиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


- Внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.


- Статус – внесен в зала за първо четене на 30.09.2015г., приет на първо четене на 01.10.2015г, внесен и приет в зала на второ четене на 01.10.2015 г.


-  Предстои – обнародване в Държавен вестник на финалния вариант на текста на закона. 

 


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...